^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

KONTRAKT MIĘDZY RODZICAMI A WYCHOWAWCĄ KLASY …            

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

I. CEL ZAWARCIA KONTRAKTU: Wspieranie rozwoju, procesów dydaktycznych, wychowawczych dziecka poprzez koordynację działań Rodziców i Wychowawcy.

II. KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY: Rodzicami a Wychowawcą klasy ..........

III.  MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU:  Szkoła  Podstawowa  nr  3 im. Jana Pawła II w Rypinie

IV.STRONY ZAWIERAJĄCE KONTRAKT ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO DZIAŁAŃ
W ZAKRESIE OBSZARÓW
: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizując zadania szkoły.

V. CHARAKTER SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

§  Zebrania z rodzicami, tzw. wywiadówki,

§  Indywidualne spotkanie z rodzicami

§  Spotkania okolicznościowe, tematyczne

§  Zajęcia edukacyjne (warsztaty, szkolenia)

§  Spotkania w domu ucznia ( tylko w uzasadnionych sytuacjach!)

§  Zajęcia otwarte

VI. ZASADY WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA:

§  Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach Rodzice zostają powiadomieni przez Nauczyciela na bieżąco (pisemnie na tydzień przed spotkaniem).

§  Miejscem rozmów Nauczyciela z Rodzicem o sprawach dziecka jest szkoła.

§  Spotkania odbywają się w pokoju nauczycielskim, gabinecie przedmiotowym, w sali lekcyjnej, nigdy na korytarzu ( w czasie przerwy), ulicy, miejscach publicznych.

§  Rodzice i Wychowawca są równoprawnymi partnerami.

§  Nauczyciele i Rodzice szanują się wzajemnie! 

§  Problemy dydaktyczno-wychowawcze dziecka powinny być rozwiązywane wspólnie
w atmosferze szacunku i obowiązujących zasad kultury.

§  Uwagi dotyczące dziecka są uwagami konstruktywnymi a nie krytyki. Uwagi te dotyczą faktów, a nie subiektywnych osądów dotyczących dziecka.

§  Obecność Rodzica na spotkaniu jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności Rodzic jest zobowiązany do kontaktu indywidualnego z wychowawcą podczas najbliższego spotkania indywidualnego z Rodzicami.

§  W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dodatkowy kontakt Nauczyciela z Rodzicem
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

§  Nauczyciel w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach może kontaktować się
z Rodzicem telefonicznie, i odwrotnie.

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW:

§  Znają  dokumenty pracy szkoły i akceptują jej działania.    http://www.sp3rypin.pl/index.php/o-szkole/18-o-szkole/58-dokumentacja

§  Współpracują z wychowawcą w zakresie potrzeb dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

§  Biorą aktywny udział w życiu szkoły i klasy, do której uczęszcza ich dziecko.

§  W przypadku nieobecności powyżej 5 dni Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę lub Wychowawcę o przyczynie nieobecności ucznia.

§  Rodzic poprzez ucznia zobowiązany jest dostarczyć do Wychowawcy klasowego pisemne usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.

§  W przypadku, kiedy dziecko jest długo nieobecne w szkole, Rodzic powinien zgłosić się do Wychowawcy  w celu uzyskania informacji na temat omówionego materiału
w danych dniach.

§  Rodzic przedstawia za pośrednictwem ucznia  Wychowawcy lub Nauczycielowi przedmiotu pisemną prośbę o zwolnienie dziecka z kilku godzin lekcyjnych.

§   W szczególnych przypadkach, jeżeli Rodzic musi zwolnić dziecko z zajęć, powinien przedstawić pisemną prośbę do Wychowawcy klasy, ewentualne upoważnienie dla osoby odbierającej dziecko. (Dotyczy klas I-III).

§   W przypadku braku możliwości odbioru dziecka  przez upoważnione osoby ( sytuacje losowe) Rodzic zobowiązany jest w danym dniu wystawić upoważnienie z danymi osoby upoważniającej i osoby upoważnionej, datą i podpisem Rodzica.

§  Zapoznają się z informacjami wywieszonymi  na tablicy ogłoszeń.

§  Wypełniają swoje obowiązki względem dziecka i szkoły poprzez:

     - Zapoznają się z Europejską Kartą Praw i Obowiązków Rodziców

 zapoznają się z prawami i obowiązkami wynikającymi z Konstytucji RP, Dz. Ust.
    O Systemie Oświaty.

VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY:

§  Zapoznaje Rodziców z obowiązującymi dokumentami i procedurami szkolnymi.

§  Wspiera Rodziców w procesie wychowawczym.

§  Informuje Rodziców o postępach dziecka regularnie. Wychowawca lub Nauczyciel przedmiotu udostępnia wgląd do prac pisemnych.

§  Dba o dokładne dokumentowanie postępów w nauce dziecka i jego zachowania.

§  Udziela na prośbę Rodziców rad w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych. ( Nie podaje gotowych rozwiązań problemów).

§  Wychowawca nie wyjaśnia ocen z poszczególnych przedmiotów, nie ocenia pracy innych nauczycieli. Bez obecności nauczyciela przedmiotu nie ma prawa omawiać z Rodzicami problemu związanego z jego osobą.

§  Wychowawca  jednoznacznie określa swoje oczekiwania wobec Rodziców.

§  Kieruje Rodzica na indywidualne spotkania ze specjalistami : pedagog, psycholog, socjoterapeuta, logopeda, pedagog terapeuta, poradnia psychologiczno-pedagogiczna itp.

§   Wychowawca zobowiązany jest usprawiedliwiać dni nieobecne dziecka jedynie na podstawie pisemnej prośby Rodzica o usprawiedliwienie lub zaświadczenia lekarskiego.

IX. WYKLUCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZACHOWANIA:

§  Uzyskiwanie od Wychowawcy informacji o dziecku na ulicy, poza szkołą.

§  Wymuszanie na Wychowawcy rozmowy na korytarzu, podczas zajęć lub dyżuru.

§  Wzajemnego podważania autorytetu w oczach dziecka.

§  Zasięganie informacji o dziecku u osób do tego nieupoważnionych ( np. inni rodzice, sąsiedzi, pracownicy administracyjni szkoły itp.). Na zebrania bądź inne spotkania
z wychowawcą mają prawo przyjść jedynie Rodzice lub  Opiekunowie Prawni dziecka.

§  Przekazywanie dokumentacji przez innych pracowników szkoły.

§  Telefoniczne upoważnianie do odbioru dziecka ze szkoły.

IX. USTALENIA KOŃCOWE:

§  Za rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w szkole odpowiedzialni są Rodzice
i Nauczyciele.

§  Wychowawca jest osobą wspomagającą pracę wychowawczą Rodziców, a Rodzice wspierają Nauczycieli w procesie edukacji.

§  Po indywidualnym spotkaniu Wychowawcy, Pedagoga, Dyrektora z Rodzicem obie strony są zobowiązane do sporządzenia krótkiej notatki służbowej, zawierającej wspólne ustalenia.

§  Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku zniszczenia przez dziecko mienia szkoły bądź mienia innego dziecka.

§  Wszystkie informacje dotyczące problemów dzieci w danej klasie poruszane na zebraniach bądź indywidualnych spotkaniach z Rodzicami objęte są tajemnicą.

§  Wychowawca (Pielęgniarka, Nauczyciel lub Dyrektor) ma obowiązek wezwać telefonicznie Rodzica w chwili zauważenia objawów choroby po odbiór dziecka.

§  Wychowawcy nie wolno podawać lekarstw choremu dziecku. Chore dzieci muszą zostać w domu.

§  Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice kierują kolejno do: WYCHOWAWCY KLASY, PEDAGOGA SZKOŁY, DYREKTORA, RADY PEDAGOGICZNEJ, ORGANU NADZORUJĄCEGO SZKOŁĘ.

Kontrakt obowiązuje obie strony.

Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń. 

Podpis Wychowawcy:

Podpisy Rodziców:                                                                               


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube