^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

 

IM. JANA PAWŁA II W RYPINIE

 

1.Postanowienia ogólne

 

       Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 

2.Cele i zadania świetlicy

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

 

1.Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji  i rozwijania własnych zainteresowań.

 

2.Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

 

3.Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.

 

4.Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.

 

5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 

6. Organizują  właściwy i kulturalny wypoczynek.

 

7. Współpracują i współdziałają z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

 

8. Sprawują opiekę nad dożywianiem.

 

Do zadań świetlicy należy:

 

Øorganizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

 

Øorganizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny

 

Øodkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

 

Østwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego,

 

Øupowszechnianie  nawyków kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

 

Ørozwijanie samodzielności i samorządności,

 

Øwspółdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,

 

Øorganizowanie opieki w podczas wydawania obiadów stołówce szkolnej.

 

ØZapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania  wyżej wymienionych zadań.

 

 

 

3. Założenia organizacyjne

 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach 7.00  - 16.00. Kwalifikacja do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice . Warunkiem klasyfikującym dziecko do świetlicy szkolnej jest zatrudnienie obojga rodziców.

 

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

 

- imiona i nazwiska uczestnika;

 

- datę urodzenia;

 

- adres zamieszkania;

 

- miejsce pracy rodziców;

 

- kontaktu z rodzicami (telefony osobiste lub do zakładu pracy).

 

2. Liczba dzieci przyjmowanych do świetlicy szkolnej jest ograniczona.

 

3.Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I – III, w uzasadnionych przypadkach dzieci z klas I – VI:

 

Øw przypadku zmiany planu lekcji lub nieobecności nauczyciela,

 

Øw oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia,

 

Øpodczas złych warunków pogodowych ( np. opady atmosferyczne, mróz ponad -10 ̊ C)

 

Øzamieszkanie poza miastem.

 

4. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

 

5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 osób.

 

6. Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicy szkolnej w miarę możliwości po skończonych zajęciach wychowawczych w czasie przerw. W uzasadnionych przypadkach również w czasie zajęć wychowawczych.

 

7. W czasie pandemii rodzice nie wchodzą do szkoły, zgłaszają się po dziecko przy głównym wejściu, tam informują pracownika dyżurującego jakie dziecko chcą odebrać ze świetlicy (imię nazwisko oraz klasa), następnie udają się pod szatnie i tam czekają na dziecko.

 

8. Wszystkie jednorazowe upoważnienia od rodziców przyjmowane są tylko w formie pisemnej.

 

9. Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, w wypadku zauważenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane, a rodzice niezwłocznie poinformowani o konieczności odebrania go ze szkoły.

 

10. Dzieci posiadają własne przybory (np. klej, nożyczki, kredki itp.), nie pożyczają ich sobie wzajemnie.

 

11. Po przyjściu do świetlicy dziecko zobowiązane jest zdezynfekować ręce za pomocą środka dezynfekującego, lub wody z mydłem.

 

12. Przebywające w świetlicy osoby przestrzegają wytycznych GIS odnośnie Covid – 19

 

 

 

4. Wychowankowie świetlicy

 

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się  uczniów rodziców pracujących, mieszkających w znacznej odległości od szkoły.

 

2. Prawa uczestnika świetlicy.

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:

 

Øudziału w zajęciach,

 

Økorzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,

 

Øwpływu na planowanie pracy świetlicy,

 

Øpodmiotowego i życzliwego traktowania,

 

Økorzystania z organizowanych form dożywiania.

 

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 

Ønieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia  wychowawcy ( osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemna zgodę rodziców),

 

Ødbania o porządek i wystrój świetlicy,

 

Øposzanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

 

Økulturalnego zachowywania sie w trakcie zajęć świetlicowych, wycieczek, spacerów, oraz w czasie zabaw na boisku szkolnym oraz pobytu na stołówce,

 

Ørespektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy,

 

Øprzestrzegania regulaminu świetlicy,

 

Øponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

 

5. Nagrody i wyróżnienia

 

1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.

 

2. pochwała przekazana rodzicom/ opiekunom, nauczyciela – wychowawcy.

 

3. Drobne upominki, nagrody w formie czerwonych kropek, buziek.

 

 6. Kary

 

1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich  uczniów.

 

2. Poinformowanie rodziców  o złym zachowaniu  w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie.

 

 

 

7.Współpraca z rodzicami

 

 

 

1. Bezpośrednia codzienny kontakt i rozmowy (zawieszona w czasie pandemii)

 

2. Korespondencja z rodzicami.

 

3. Rozmowy telefoniczne.

 

 

 

 

 

8. Dokumentacja świetlicy szkolnej

 

1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

 

2. Plan pracy opiekuńczo – wychowawczy na pierwszy i drugi semestr z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć.

 

3. Harmonogram pracy świetlicy .

 

4. Dziennik zajęć.

 

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube