^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYPINIE

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572
z póżn.zm.)

2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2002r.Nr 101 poz.926)

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie

§ 1

1. Uczniem klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie może być uczeń, który ukończył trzecią klasę szkoły podstawowej oraz:

- posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia;

- posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;

- uzyska pozytywne wyniki prób prawności fizycznej, przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną.

 

RODZAJE TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV 

Test sprawności ogólnej

1.     bieg sprinterski na dystansie 40 m (od 1 do 5 pkt.)

2.     skok w dal z miejsca – 2 próby (od 1 do 5 pkt.)

3.     rzut woreczkiem do celu – 5 prób ( od 0 do 5 pkt.)

4.     strzał do bramki z odległości 15 m – 5 prób ( od 0 do 5 pkt.)

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.

§ 2 

1. Zapisów do klasy czwartej sportowej dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy czwartej sportowej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

a) zgłoszenie w sprawie przyjęcia ucznia do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej, które stanowi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i znajduje się w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły

b) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia

c) pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy czwartej sportowej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

d) pozytywny wynik prób sprawności fizycznej kandydata, przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną wg harmonogramu – załącznik nr 3

§ 3

1. Przyjmowanie kandydatów do klasy czwartej sportowej rozpoczyna się na podstawie złożonych dokumentów w sekretariacie szkoły.

2. Terminy składania dokumentów do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie określa szczegółowo harmonogram, który stanowi załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej.

2. W skład Komisji wchodzą:

a) wicedyrektor

b) nauczyciele wychowania fizycznego

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) stosując zasadę powszechnej dostępności ogłoszenie rekrutacji kolejno: w szkole - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły,

b) przeprowadzenie testów sprawnościowych wg harmonogramu – zał. nr 3

c) zebranie potrzebnych dokumentów w sprawie przyjęcia ucznia do klasy czwartej sportowej,

d) przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Regulaminem Komisji, który stanowi odrębny dokument,

e) ogłoszenie wyników rekrutacji przez wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy ogłoszeń w szkole,

4. Prace komisji rekrutacyjnej prowadzone są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

§ 5

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie, decyduje o przyjęciu uczniów do klasy czwartej sportowej.

2. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do klasy czwartej sportowej.

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom.

5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie, mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYPINIE

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 9 maja do 31 maja 2016 r.

Od 30 czerwca do 7 lipca 2016 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego

16 maja 2016 r.

4 lipca 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

20 maja 2016 r.

8 lipca 2016 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

Od 6 czerwca do 20 czerwca 2016 r.

Od 8 lipca do 22 lipca 2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 czerwca 2016 r.

25 lipca 2016 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 27 czerwca 2016 r.

Do 28 lipca 2016 r.

7.

Podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 czerwca 2016 r.

5 sierpnia 2016 r.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ (zał.1) - do pobrania

ZGODA RODZICA - KLASA SPORTOWA (zał.2) - do pobrania

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM (zał.3) - do pobrania

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube