^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

Drodzy Rodzice dzieci pięcio i sześcioletnich!!!

Regulacje prawne

Nowe regulacje prawne dotyczące obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich wprowadzono ustawą z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 lutego 2012 r. poz. 176). Polegają one na:

1. Odroczeniu obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich o 2 lata (do 1 września 2014 r.).
2. Zachowaniu do tego czasu prawa rodziców do wnioskowania o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I szkoły podstawowej.
3. Określeniu sytuacji dziecka, które w wieku 6-lat nie rozpocznie nauki w szkole: dziecko sześcioletnie, które nie rozpocznie nauki w szkole kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.
4. Wskazaniu zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego w pracy z dzieckiem 6-letnim, które kontynuuje przygotowanie przedszkolne: nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.
5. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zachowaniu prawa do objęcia go wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Ważne:
nadal obowiązuje art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) mówiący o prawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (rozpoczynającym się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat) w uzasadnionych przypadkach nie dłużej jednak niżo jeden rok.


Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji została uruchomiona podstrona "Sześciolatek w szkole". (kliknij na tę nazwę a otrzymasz więcej informacji) Zamieszczone tam materiały mogą być pomocne w podjęciu przez Państwa decyzji o edukacji szkolnej sześciolatka.

Zapraszamy

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube