^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie wspomaga rozwój ucznia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w poczuciu więzi z rodziną i otaczającym środowiskiem. Dąży do wysokich efektów kształcenia zgodnego z wymaganiami nowoczesnego społeczeństwa i wyzwaniami przyszłości.

WIZJA SZKOŁY

 • Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, stwarzamy możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań wszystkim uczniom, wspieramy indywidualną drogę rozwoju każdego ucznia.
 • Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspieramy uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.
 • Otaczamy szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych, integrujemy ich ze środowiskiem szkolny
 • Zapewniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną.
 • Angażujemy rodziców w życie szkoły, rodzice są naszymi partnerami we wszystkich działaniach
 • Kształtujemy pozytywne postawy społeczne.
 • Propagujemy zdrowy styl życia, przeciwdziałamy agresji i uzależnieniom.
 •   Rozwijamy postawy ekologiczne.
 • Uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną.
 • Wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur.
 • Przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i odnoszenia sukcesów,  wspieramy ich w dążeniu do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.
 • Kształtujemy aktywną postawę wobec problemów współczesnego świata.
 • Podążamy za osiągnięciami cywilizacyjnymi, zapewniamy dostęp do najnowszych zdobyczy techniki.
 • Wprowadzamy uczniów w świat kultury i sztuki.
Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube