^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem regulaminu jest określenie zasad i możliwości korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz pracowników szkoły
w sposób bezpieczny i zapewniający ochronę danych osobowych.

2. W szkole, dziennik elektroniczny działa i funkcjonuje za pośrednictwem strony
https:
uonetplus.vulcan.net.pl/rypin Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika internetowego.

4. Do dziennika elektronicznego mają bezpośredni dostęp nauczyciele
i uprawnieni pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie)
w zakresie udostępnionych im danych. Dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny.

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.

6. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych godzinach wychowawczych, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania
i funkcjonowania dziennika elektronicznego.

7. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie udostępnia zasobów dziennika osobom trzecim.

8. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w:

a) Statucie Szkoły

b) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, które dostępne są na internetowej stronie szkoły: www.sp3rypin.pl

 

§ 2 KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 

1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada. Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego należy posiadać konto na poczcie elektronicznej (adres e-mail).

2. Loginem w dzienniku elektronicznym jest nazwisko użytkownika oraz pierwsza litera imienia.

3. Hasło w dzienniku elektronicznym jest to ciąg znaków na kontach użytkowników. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków będących kombinacją liter i cyfr, dużych i małych znaków oraz znaków specjalnych. System wymusza zmianę hasła co 30 dni (z wyjątkiem rodziców i uczniów). Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa posługując się loginem i hasłem do systemu.

4. Każdy użytkownik poprzez login jest identyfikowany w systemie dziennika elektronicznego.

5. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.

6. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła. Gdy jest to niemożliwe użytkownik zgłasza ten fakt administratorowi dziennika elektronicznego.

7. W dzienniku internetowym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia:

1) ADMINISTRATOR – Firma Vulcan posiada uprawnienia wynikające z umowy.

2) ADMINISTRATOR SZKOŁY - DYREKTOR zarządza wszystkimi danymi szkoły (jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje), a w szczególności:

a) ma wgląd w listę kont użytkowników,

b) zarządza zablokowanymi kontami,

c) zarządza ocenami w całej szkole,

d) zarządza frekwencją w całej szkole,

e) ma wgląd w statystyki wszystkich uczniów,

f) ma wgląd w statystyki logowań,

g) przegląda oceny wszystkich uczniów,

h) przegląda frekwencję wszystkich uczniów,

i) zarządza, przegląda tematy prowadzonych lekcji,

j) ma dostęp do wiadomości systemowych,

k)ma dostęp do konfiguracji konta,

l) ma dostęp do wydruków,

ł) ma dostęp do eksportów,

m) ma dostęp do raportów,

n) zarządza tygodniowym planem zajęć,

o) zarządza zastępstwami,

p) ma dostęp do opcji panelu dyrektorskiego.

r) posiada uprawnienia wynikające z umowy.

3) NAUCZYCIEL dysponuje następującymi uprawnieniami:

a) zarządzanie tematami prowadzonych lekcji,

b) zarządzanie, przeglądanie ocen wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu,

c) zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji,

d) wgląd w dane uczniów uczących,

e) dostęp do wiadomości systemowych,

f) dostęp do ogłoszeń szkoły,

g) dostęp do konfiguracji konta,

h) dostęp do wydruków,

i) dostęp do eksportów,

j) zarządzanie swoim planem lekcji.

4) WYCHOWAWCA KLASY dysponuje uprawnieniami nauczyciela oraz:

a) redaguje i edytuje dane uczniów klasy w której jest wychowawcą,

b) zarządza wszystkimi ocenami w klasie, w której jest wychowawcą,

c) zarządza frekwencją w klasie, w której jest wychowawcą,

d) ma wgląd w statystyki wszystkich uczniów klasy, której jest wychowawcą,

e) ma wgląd w statystyki logowań uczniów swojej klasy,

f) zarządza tygodniowym planem lekcji swojej klasy.

5) RODZIC (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie ma dostęp w systemie do

    informacji identyfikujących swoje dziecko tzn. w szczególności:

·         przeglądanie ocen swojego podopiecznego,

·         przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego,

·         ma dostęp do uwag dotyczących swojego podopiecznego,

·         ma dostęp do wiadomości systemowych,

·         ma dostęp do komunikatów w module Kalendarz.

6) UCZEŃ w zakresie swoich uprawnień:

a) przegląda własne oceny,

b) przegląda własną frekwencję,

c) korzysta z wiadomości systemowych,

d) ma dostęp do komunikatów w module Kalendarz.

8) Uprawnienia przypisane do kont mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora oraz Administratora Firmy Vulcan.

9)Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z INSTRUKCJAMI dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto w dzienniku elektronicznym, w szczególności z zasadami korzystania z Systemu.

 

§ 3 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 

1.    W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI i KALENDARZ

2.    Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań, zgód, opinii lub zaświadczeń w formie papierowej, których obieg regulowany jest odrębnymi przepisami
i zarządzeniami.

3.    Szkoła nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom i uczniom niż przewidziane w dzienniku elektronicznym. Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica
w systemie dziennika elektronicznego. W szczególnych sytuacjach szkoła może informować rodzica w formie pisemnej.

4.    Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, rodzicom
i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.

5.    Dane osobowe lub informacje dotyczące ocen, zachowania czy frekwencji szkoła może udostępnić na żądanie osobiste lub pisemne instytucji wspomagającej pracę placówki takich jak: Policja, Prokuratura, Sąd itp.

6.    Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Można go wykorzystywać, gdy chcemy przekazać wiadomość pewnej grupie osób np. uczniom tylko jednej klasy, wybranym rodzicom, itp.

7.    Przewiduje się możliwość wykorzystania modułu WIADOMOŚCI do prowadzenia korespondencji wewnętrznej w szkole i przekazywanie tą drogą ważnych treści w tym: zarządzeń dyrektora szkoły, ogłoszeń dotyczących organizacji życia szkoły etc. Odczytanie treści informacji jest równoznaczne z przyjęciem jej do wiadomości.

8.    Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

10. Wszystkie informacje umieszczane w dzienniku elektronicznym, których celem jest zbiórka pieniędzy, przeprowadzanie spotkań czy zapisów na zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby spoza szkoły, imprez o zasięgu ogólnoszkolnym organizowanych na terenie szkoły i innych o podobnej formie, muszą mieć akceptację dyrektora szkoły.

11. Moduł KALENDARZ służy do wyświetlania informacji o sprawdzianach, zadaniach domowych, zaplanowanych wycieczkach, dniach wolnych od zajęć lub innych zaplanowanych wydarzeniach z życia szkoły i klasy. Terminy informowania o planowanych sprawdzianach, pracach klasowych itp. opisane są w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

12. Nie należy usuwać nieaktywnych ogłoszeń, kasować przeczytanych wiadomości, czy terminów wydarzeń. Po zakończeniu okresu klasyfikacyjnego SZKOLNY ADMINISTRATOR zamyka rok szkolny archiwizując dane oraz umożliwia poprawne odczytanie ich w przyszłości.

 

§ 4 SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

1.    Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest Szkolny Administrator.

2.    Do obowiązków szkolnego administratora dziennika elektronicznego należy:

1)   zapoznawanie nowych użytkowników systemu z przepisami i zasadami użytkowania systemu,

2)   dbanie o bezpieczne funkcjonowanie systemu w szkole,

3)   natychmiastowe zgłaszanie firmie zarządzającej każdego przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów),

4)   archiwizowanie danych z dziennika elektronicznego (po I okresie i na koniec roku szkolnego) oraz zapisywanie kopii na nośnikach (płyta CD lub DVD)

5)   wprowadzanie ustawień konfiguracyjnych na poziomie szkoły i nadzór nad poprawnością ich funkcjonowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły

6)   wprowadzanie podstawowych informacji do dziennika elektronicznego (tych, których edycja jest możliwa tylko z konta administratora) lub nadzór nad systemową poprawnością wprowadzania danych informacji przez inne osoby (do tych informacji należą: plan lekcji, kalendarz roku szkolnego, listy nauczycieli, przydziały klas, listy uczniów, nazewnictwo przedmiotów, symbole jednostek klasowych etc),

7)   tworzenie list uczniów i nauczycieli oraz administracja nimi,

8)   informowanie o nowo utworzonych kontach ich właścicieli i wychowawców klas,

9)   promowanie i przedstawianie wszystkim użytkownikom, możliwości wykorzystania danego systemu, stosowania modułów mogących usprawnić przepływ informacji w szkole,

10)         podejmowanie działań i czynności w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych wynikających z korzystania z dziennika elektronicznego.   

11)         udzielenie pomocy użytkownikom.

 

§ 5 DYREKTOR SZKOŁY

 

1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada wicedyrektor i dyrektor szkoły.

2. Do obowiązków dyrektora i wicedyrektora należą w szczególności:

1) aktualizowanie i uzupełnienie arkusza organizacyjnego do potrzeb dziennika elektronicznego,

2) monitorowanie i sprawdzanie poprawności prowadzenia przez nauczycieli dziennika elektronicznego,

3) dyrektor/wicedyrektor wprowadza na bieżąco informacje o zastępstwach za nieobecnych nauczycieli oraz odwołuje lekcje dla kas oraz całej szkoły z powodu ferii, świąt oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

4) przestrzeganie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa,

5) dbanie o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu np. zakup materiałów
i sprzętu do drukowania i archiwizowania danych, szkoleń itp.,

6) wyznaczanie osób pełniących obowiązki szkolnego administratora dziennika elektronicznego,

7) organizowanie szkoleń dla:

a) nowo zatrudnionych nauczycieli szkoły,

b) uczniów na pierwszych organizacyjnych lekcjach np. na zajęciach komputerowych, informatyce lub godzinach wychowawczych,

c) rodziców uczniów.

§ 6 WYCHOWAWCA KLASY

 

1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wychowawca klasy i jest odpowiedzialny
za  prawidłowość prowadzenia dziennika internetowego.

2. Wszystkie skróty stosowane w dzienniku elektronicznym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem i wyjaśnione w panelu „Pomoc” dziennika elektronicznego.

3. Wychowawca klasy przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich zmian np. usprawiedliwień, likwidacji podwójnych nieobecności itp.. W wyniku błędnego zaznaczenia nieobecności ucznia wychowawca klasy jest zobowiązany do poprawienia tego zapisu. Wychowawca klasy nie może dokonywać usprawiedliwień z wyprzedzeniem, wpisując je na zajęcia, które się jeszcze nie odbyły.

4. Wychowawca w module KALENDARZ umieszcza wszelkie informacje dotyczące wycieczek i imprez klasowych.

4. W dniu poprzedzającym zebrania z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk
do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami.

5. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, wychowawca klasy nie ma obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. Nie dotyczy to propozycji ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

6. W dniu poprzedzającym konferencje klasyfikacyjne (śródroczne lub roczne) Rady Pedagogicznej wychowawca klasy dokonuje wydruków odpowiednich statystyk, podpisuje je i przekazuje je wicedyrektorowi.

7. Przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wychowawca klasy jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw.

8. Wychowawca wpisuje uczniom swojej klasy okresową i roczną ocenę z zachowania w odpowiedniej opcji dziennika elektronicznego, według zasad określonych
w Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu.

9. Wychowawca odpowiedzialny jest za poprawność świadectw oraz ich wydruk.

10. Wychowawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności wszystkich wpisów do dziennika do dnia zakończenia roku szkolnego, aby można było je archiwizować.

11. Na początkowych godzinach wychowawczych nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić uczniom zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

12. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy ma obowiązek osobiście zebrać od rodziców adresy poczty internetowej. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystać z dziennika elektronicznego i wskazuje, gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze.

§ 7. NAUCZYCIEL

 

1. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie 
do dziennika elektronicznego:

a) ocen cząstkowych,

b) przewidywanych ocen rocznych i końcowych,

c) ocen klasyfikacyjnych za I okres i rocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia.

2. Nauczyciel osobiście odpowiada za poprawność danych wprowadzanych do systemu dziennika elektronicznego za pomocą komputera i ponosi za to całkowitą odpowiedzialność
w tym zakresie.

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest w szczególności:

a) w terminie do 30 września umieścić w dzienniku elektronicznym rozkłady materiału,

b) realizować program nauczania wybierając tematy lekcji z ROZKŁADU ZAJĘĆ
lub wpisywać je samodzielnie,

c) przestrzegać zasad zapewniających ochronę danych osobowych według przepisów obowiązujących w szkole,

e) na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdzać i wpisywać
do dziennika elektronicznego obecność uczniów na zajęciach, a następnie w trakcie trwania zajęć uzupełniać inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów,

f) systematycznie wprowadzać tematy prowadzonych zajęć i sprawdzać ich realizację,

g) w przypadku pomyłki przy wprowadzeniu oceny lub nieobecności, dokonać niezwłocznie korekty,

h) w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie zakładkę WIADOMOŚCI
oraz systematyczne udzielać odpowiedzi na zapytania i prośby w tej zakładce,

i) w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły wystawić propozycje ocen okresowych
i rocznych.

j) na trzy dni robocze przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej wystawić
i dokonać wpisu ocen okresowych lub rocznych w dzienniku elektronicznym. W dniu zebrania rady pedagogicznej nie wolno zmieniać proponowanych ocen śródrocznych
lub rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania,

k) na dzień przed zebraniem z rodzicami uzupełnić w dzienniku elektronicznym wszystkie oceny cząstkowe, na podstawie których w dniu zebrania z rodzicami drukowane będą
w szkole odpowiednie kartki informacyjne dla rodziców,

l) w trakcie opieki nad zespołem klasowym podczas wyjść do kina, teatru, muzeum itp. lub udziału klasy w uroczystościach lub imprezach szkolnych i środowiskowych wpisać frekwencję do dziennika elektronicznego, według takich samych zasad jakie określone są dla prowadzenia zastępstw, z zastrzeżeniem, aby w temacie wpisać zaistniałą sytuację
np.: „Udział klasy w uroczystościach …”, „Wycieczka” itp.,

ł) zamieszczać informację o zadaniach domowych, pracach klasowych, sprawdzianach, dyktandach i  testach w module KALENDARZ, informując o tym nauczycieli, uczniów
i rodziców klasy, w której jest przeprowadzana praca klasowa, sprawdzian w terminie zgodnym z WZO.

m) aktualizować swój plan lekcji podany na stronie szkoły w module PLAN, zachowując poprawne daty obowiązywania każdego planu,

n) dbać, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera z którego nauczyciel loguje się do dziennika elektronicznego,

o) w razie jakichkolwiek podejrzeń o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomić szkolnego administratora dziennika elektronicznego,

p) po zakończeniu pracy pamiętać o wylogowaniu się z konta,

q) utrzymywać powierzony mu sprzęt komputerowy w należytym stanie,

r) przed przystąpieniem do pracy sprawdzić czy sprzęt nie został w widoczny sposób uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy niezwłocznie powiadomić o tym szkolnego administratora,

s) dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób nieupoważnionych,

t) w przypadku alarmu ewakuacyjnego wylogować się z systemu.

 

§ 8 RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

2. Na początku roku szkolnego rodzic może zlecić aktywację konta szkole poprzez zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy i podanie swojego adresu poczty internetowej. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga rodziców/opiekunów, muszą oni mieć jednak odrębną pocztę internetową. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego rodzica/opiekuna więcej niż jednego rodzeństwa uczęszczającego do tej samej szkoły
na jednym koncie.

3. Po otrzymaniu wiadomości powitalnej z systemu, rodzic ustawia hasło w swoim koncie.

4. Do obowiązków rodzica w szczególności należy:

a) zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego wprowadzonego
w szkole,

b) powiadamiać wychowawcę klasy o nieobecnościach swojego podopiecznego za pomocą komunikatów. Nie zwalnia to jednak rodzica z usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

c) chronienie swojego konta w dzienniku elektronicznym szkoły i nieudostępnianie
go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

5. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo wniesienia zastrzeżeń bezpośrednio do nauczyciela lub wychowawcy, albo o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI wychowawcę klasy.

 

§ 9 UCZEŃ

 

1. Na początkowych godzinach wychowawczych lub zajęciach komputerowych uczniowie zapoznani będą przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego
w szkole, a następnie za zgodą rodziców zostaną im założone konta.

2. Przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym uczeń ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie.

 

§ 10 POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII

 

1. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych muszą być zgłaszane w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób:

1) szkolnemu administratorowi dziennika elektronicznego,

2) pracownikowi sekretariatu szkoły.

2. Zalecaną formą zgłaszania awarii jest użycie komunikatów w systemie dziennika internetowego, jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się następujące powiadomienia:

1) osobiście,

2) telefonicznie,

3) za pomocą poczty e-mail.

3. Podczas wystąpienia awarii systemu, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) sprawdzić czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są przestrzegane przez nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

2) dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu,

3) zabezpieczyć środki finansowe na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.

4. Obowiązkiem szkolnego administratora dziennika elektronicznego jest:

1) niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły o powstałej awarii,

2) dokonanie w miarę możliwości naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu,

3) poinformowanie firmy zarządzającej systemem o awarii,

4) jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień, szkolny administrator dziennika elektronicznego wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację

5. Po usunięciu awarii nauczyciele niezwłocznie wprowadzają dane do systemu ze swoich notatek. Nauczyciele w trakcie awarii odnotowują realizację zajęć, frekwencję uczniów oraz oceny osiągnięć uczniów w swoich kalendarzach lub notesach zgodnie z procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszystkie dokumenty i nośniki informacji utworzone na podstawie danych
z elektronicznego dziennika, muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający
ich zniszczenie lub kradzież, zgodnie z zasadami określonymi w szkole.

2. Jeżeli obsługa systemu wymaga utworzenia dodatkowej kopii dziennika elektronicznego, każdą utworzoną kopię szkolny administrator dziennika elektronicznego musi opisać kiedy została utworzona i dla kogo. Odbiorca kopii osobiście podpisuje jej odbiór w sekretariacie szkoły.

3. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom
na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.

4. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.

5. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie.

6. Dokumentacja funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD
z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.

7. Nie należy pozostawiać uruchomionego komputera bez nadzoru.

8. Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniać następujące wymogi:

1) Na sprzęcie wykorzystywanym w szkole do dziennika elektronicznego stosuje się legalne oprogramowanie;

2) Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole są ze sobą kompatybilne;

3) Do zasilania należy stosować listwy zabezpieczającej przed skokami

napięcia.

4) Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone w jawny sposób według zasad obowiązujących w szkole.

9. Instalacji oprogramowania może dokonywać tylko szkolny administrator sieci komputerowej. Uczeń ani osoba trzecia nie może dokonywać żadnych zmian w systemie operacyjnym komputerów.

10. Zabronione jest pożyczanie, kopiowanie, odsprzedawanie itp. Licencjonowanego oprogramowania będącego własnością szkoły.

11.W przypadku odbywania w szkole praktyki przez studenta/studentkę, szkolny administrator dziennika elektronicznego na polecenie dyrektora szkoły, może udostępnić specjalne konto w dzienniku elektronicznym, według zasad określonych umową z uczelnią delegującą studenta na praktykę pedagogiczną.

12.W razie kontroli odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania dokumentacji szkolnej, na polecenie dyrektora szkoły i na czas kontroli, szkolny administrator dziennika elektronicznego, udostępnia wyznaczonej do tego celu osobie specjalne konto w dzienniku elektronicznym dające możliwość sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian.

13.Dokument ten powinien być na bieżąco ewaluowany i modyfikowany w zależności
od wprowadzanych zmian do systemu dziennika elektronicznego, potrzeb i specyfiki szkoły.

14.Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2018 r.

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube