^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją
w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II w Rypinie

Podstawy prawne

 • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26 poz.226)
 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich

(Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz. 178)

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze zm.)
 • ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.)
 • zarządzenie 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 roku
  w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20 poz. 107 ze zm.)

 

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione

w dokumencie.

1.      Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.

2.      Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji.

3.      Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.     

4.      Uszkodzenie mienia szkolnego.

5.      Kradzieże na terenie szkoły.

6.      Posiadanie przez uczniów narzędzi i środków niebezpiecznych.

7.      Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.                                                                        

8.      Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie ( z uwzględnieniem przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej)                                                                                        

9.      Posiadanie i używanie środków odurzających( narkotyki, leki), alkoholu, papierosów.

10.  Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach 

11.  Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.

12.  Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy.       

13.  Brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.                                                                     

14.  Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na plecenia nauczyciela itp.)

15.  Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole.

16.  Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.                                                                                                                                      

17.   Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy.

 

Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.

1.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.

2.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.

3.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

4.      Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).

5.      Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie
z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

 

Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów.

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp.

1.      Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.

2.      Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły.

3.      Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.

4.      Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną  i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły.

 

Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

 

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły.

1.      Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku szkoły).

2.      Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia pracownika obsługi.

3.      Pracownik obsługi informuje dyrekcję szkoły i  podejmują działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.

4.      Dyrekcja lub pracownik obsługi wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne.

 

Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż Miejską        

 

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego

1.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga.

2.      W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.

3.      Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.

4.      Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przekazuje sprawę  dyrektorowi, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.

5.      W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

 

Kradzieże na terenie szkoły

1.      Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności  zdarzenia.

2.      Nauczyciel  podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.

3.      Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.

4.      Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

5.      Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje
o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.

            6.  Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i  jego

              rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze

              sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.

           7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z

               dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.

 

 Postanowienia dodatkowe

·         Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, tablety, zabawki , itp./.

·         Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.

Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz

substancji uzależniających

 

 Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje:

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

 

1.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).

2.      Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.

3.      Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.

4.      Wychowawca  lub pedagog informuje o zdarzeniu  rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.

6.      W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot zagrażający  zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

 

 

 

 

Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.).

1.      Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.

2.      Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły.

3.      Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, która sporządza protokół wypadku.

4.      Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

5.      O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.

6.      O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.

5.      O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

6.      Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

 

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia. 

 

1.      Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia

o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej.

2.      Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców dziecka  oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.

3.      W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły.

4.      Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

5.      W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

 

Używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających ( nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp.

 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 

1.      Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci .

2.      Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora szkoły.

3.      Pedagog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i wzywa do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami, zawiadamia policję.

4.      W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog lub dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję.

5.      Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga szkoły.

6.      Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach zażywania środków odurzających, formie ukarania ucznia.

7.      W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję.

 

Postępowanie w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

1.      Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.

2.      Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców /prawnych opiekunów ucznia oraz odnotowuje fakt w dokumentacji pedagoga szkoły.

3.      Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem
i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
Rozmowa obejmuje informacje
o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu, formie ukarania ucznia.

 

Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych

1.      Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność
w dzienniku  lekcyjnym i powiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. O zaistniałym fakcie informuje wychowawcę klasy. 

2.      Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji
o  konsekwencjach takiego postępowania i  formie ukarania ucznia.

3.      W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa  ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje. 

4.      Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.

5.      W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodziców/ opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.

6.      Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego.

 

Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach

 

Zgodnie ze Statutem Szkoły, rozdz. VII, § 40, pkt.2 ust.10 dotyczącym zasad usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach: Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zobowiązani są dostarczyć wychowawcy klasy zwolnienie lub usprawiedliwienie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od chwili powrotu dziecka do szkoły.

 

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co wpływa na ujemne punkty zachowania.

 

Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie - uważane są za wagary.

1.      Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia każdorazowo informuje rodzica/prawnego opiekuna o absencji i ustala przyczynę nieobecności.

2.      W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.

3.      Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi
i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego.
Rozmowa ma na celu przekazanie informacji o konsekwencjach opuszczania zajęć lekcyjnych,formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców/ opiekunów prawnych do większej kontroli nad dzieckiem.

4.      Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator społeczny, wychowawca powiadamia o powyższej absencji ucznia również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje w dokumentacji pedagoga szkoły.

5.      Jeżeli sytuacja powtarza się, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który wzywa rodzica do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wysyłając pisemne wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

6.      Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania

1.      Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:

a)      poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki,
a
grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu

b)      w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.

          2.  Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:

·         wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,

·         uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,

·         jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki
i udziela uczniowi upomnienia,

·         jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki
i informuje ucznia o sposobie ukarania,

·         informuje  rodziców/ opiekunów prawnych

3. Jeśli  poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy            informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.

          4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej

               imprezie  turystycznej zostaje zawieszone.

 

Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy

 

  Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy   

1.      Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły.

2.      Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje
o konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz  informuje o zaistniałym fakcie rodziców/ opiekunów  prawnych oraz wychowawcę klasy.

3.       W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie dyrektora szkoły, rodziców /opiekunów prawnych.

4.      Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą            oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję.

5.      Jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga
i wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania          zapobiegawcze.

 

                                          Uczeń nieodebrany ze świetlicy

1.      Nauczycielświetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi  dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.

2.      Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani

               do  punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

3.      W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami lub inną osobą dorosłą, nauczyciel powiadamia policję, zapewniając dziecku opiekę do czasu jej przyjazdu.

4.      Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.  

 

             Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

 

1.      W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/ opiekuna prawnegoo przybycie do szkoły, wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu z rodzicem: wpis do zeszytu wychowawczego, kontakt telefoniczny, wizyta w domu. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku lekcyjnym.

2.      W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/ opiekuna prawnego wychowawca   wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru.

3.      W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły podejmuje dalsze przewidziane prawem działania.

 

Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.)

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/ opiekunów ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu korespondencji lub zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica
  z notatką.
 2.  W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu ucznia z klasy.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym.
 4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi i wymierza kary zgodnie z WSO.
 5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu
  i w obecności nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę
  z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.

 

Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole

 

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników

1.      Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności zdarzenia.    

2.      Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach,
a w  uzasadnionych przypadkach pedagoga.

3.      Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym
i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.

4.      Wychowawca informuje poprzez wpis do zeszytu informacyjnego rodziców/ opiekunów       prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary.

5.      Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego,  który podejmuje inne działania:

·         przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta
ds. nieletnich,

·         wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone
w dokumentacji pedagoga.

6.      W sytuacji, kiedy  uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka  wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

7.       

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)

1.      Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga oraz dyrektora szkoły
i  jeśli   jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję.

2.      Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje policji.

3.      Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie   okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.

4.      Pedagog  powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza

      notatkę w dokumentacji pedagoga.

5.      Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych         prawem.

6.      W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga
w godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie ( zdarzeniu) policję.

 

Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

 

1.        Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa   pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.

2.        Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/

     opiekunów prawnych ucznia.

3.        Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w dokumentacji pedagoga.

 

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole.

 

1.      Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły.

2.      Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę
w    dokumentacji pedagoga.

3.      Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje
ozdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.

4.      W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań.

5.      Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego.

6.      W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, nieobecności dyrektora,  w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie
o zdarzeniu policję.

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia

1.      Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające.

2.      Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika
i informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

3.      Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica
i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń.

 

Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów

      1.  Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego

             i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.

2.  Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

3.  W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor     szkoły zawiadamia policję.

4.      W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

 

 Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych  podczas zajęć szkolnych 

     

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów  z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i  schowane.

W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgodyna skorzystanie przez ucznia
z telefonu komórkowego podczas zajęć.  (§ 40 rozdział 7, pkt 5 i 6 statutu szkoły)

1.      Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o warunkach korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu w szkole.

2.      Nauczyciel,który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie wyłączenia i schowania urządzenia, w przypadku braku poprawy wpisuje uwagę.

3.      Trzykrotna uwaga skutkuje poinformowaniem  o zdarzeniu  rodziców / opiekunów prawnych ucznia i wpływa na obniżenie oceny z zachowania.

 

Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie

1.      Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje
o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga.

2.      Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem,  w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.

3.      Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.

4.      Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.

5.      Jeżeli  podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy,  pedagog informuje  policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.

   

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

1.      Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje
o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.

2.      Wychowawca w porozumieniu z  pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia
i ewentualnych świadków.

3.      Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody
i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.

4.      Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem  informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów   prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).

5.      Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie
z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO.

6.      W innych  przypadkach pedagog w  porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.

7.      Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

 

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube