^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

ZARZĄDZENIE NR 36/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 -

Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Rypinie

z dnia 23.09.2018 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

 Na   podstawie    Rozporządzenia   Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) - w oparciu o § 5, zarządzam co następuje:

                                                                        §1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2019/2020 będą:

 1. 02-03 stycznia 2020 r. – czwartek - piątek
 2. 08 kwietnia 2020 r. - środa
 3. 21 kwietnia 2020 r. – wtorek - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 4. 22 kwietnia 2020 r. – środa - egzamin ósmoklasisty z matematyki
 5. 23 kwietnia 2020 r. - czwartek - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
 6. 12 czerwca 2020 r. – piątek

§2

1.      W dniach, o których mowa w §1 w szkole będą zorganizowane zajęcia   opiekuńczo – wychowawcze.

2.      Szkoła ma obowiązek informowania rodziców /opiekunów prawnych/ o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w tych dniach, o których mowa w §1 Zarządzenia.

                                                                         §3

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostały ustalone po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców.

                                                                   §4

Zarządzenie  wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube