^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

 Szanowni Państwo,

Szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania będzie w dalszym ciągu realizowała swoje zadania. Dnia 20 marca 2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Celem realizacji zadań szkoły w dniu 23.03.2020 r. podjęta została inicjatywa zamieszczania materiałów edukacyjnych, wg planu znajdującego się na stronie internetowej szkoły, przez dziennik elektroniczny. Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu materiały edukacyjne mogą być udostępniane przez telefon.

Ustalono:

 1. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową w oparciu o wybrane programy edukacyjne, w zależności od potrzeb programy te będą modyfikowane.
 2. Nauczyciele będą na bieżąco przygotowywać materiał do realizacji z poszczególnych przedmiotów na dany dzień.
 3. Materiały dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju jak i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą przekazane przez nauczycieli specjalistów na indywidualne adresy poczty elektronicznej, po uprzednim kontakcie Rodzica z Nauczycielem.
 4. Uczniowie/Rodzice przez dziennik mogą kierować zapytania do nauczycieli związane z trudnościami w opanowaniu, rozumieniu nowych treści.
 5. Ocena postępów w nauce będzie prowadzona zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, dostosowanym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do systemu zdalnego nauczania.
 6. Nauczyciele w planowaniu swojej pracy zobowiązani są przestrzegać zasad higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia obciążenia ucznia realizacją zleconych zadań. Nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. W sposobie realizacji kształcenia na odległość nauczyciele mogą korzystać
  z rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej materiałów dostępnych
  na platformie
  epodreczniki.pl, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  www.cke.gov.pl,  emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, a także z przygotowanych przez siebie materiałów.

Zwracam się z serdeczną prośbą o:

 • bieżące odczytywanie otrzymanych drogą elektroniczną wiadomości i przekazywanie informacji zwrotnych;
 • organizowanie kształcenia w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie uczniów 
  z urządzeń komunikacyjnych. 

Nauka prowadzona na odległość powinna być realizowana przede wszystkim
z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela.

Dyrektor Małgorzata Kuźmińska

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube