^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 74/2019/2020

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
W RAMACH ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RYPINIE
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA COVID-19

I. PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINU I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

1. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły nie może przyjść na egzamin.
3. Do szkoły nie może wejść rodzic/prawny opiekun ucznia.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający, członkowie komisji, obserwatorzy, pracownicy szkoły.
5. Dni, w których odbywa się egzamin (16,17,18 czerwca 2020 r.) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7.
6. Dyrektor szkoły zapewnia rezerwowych członków komisji.
7. Egzamin z j. polskiego i matematyki będzie odbywał się w 3 salach ( sala gimnastyczna, sala nr 30 i sala nr 32).
8. Egzamin z j. obcego odbędzie się w 9 salach lekcyjnych (sala nr 26, sala nr 28, sala nr 30, sala nr 32, sala nr 33, sala nr 34, sala nr 38, sala nr 41,
sala nr 42.
9. Stoliki ustawione są w co najmniej 1,5 m odstępach.
10. Klamki, ciągi komunikacyjne, powierzchnie płaskie, magnetofony, klawiatury komputerów, blaty stolików i krzesła zostaną zdezynfekowane przed i po
każdym egzaminie a sale wietrzone.
11. Każdy zdający wchodząc do budynku od strony boiska szkolnego będzie dezynfekował ręce płynem w bezdotykowym dozowniku znajdującym się tuż przy
wejściu.
12. Zdający, zobowiązani są zachować obowiązujący dystans społeczny (co najmniej 1,5 m ) przed budynkiem szkoły oraz przemieszczając się korytarzem i zakrywać usta i nos (maseczką lub przyłbicą) do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej i rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania nosa i ust dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
13. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej losują nr stolika, otrzymują kartkę z nazwiskiem
i kodem oraz swoim długopisem podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami.
14. Wychowawcy klas zobowiązani są o poinformowaniu rodziców o obowiązujących procedurach.
15. Zdający może korzystać wyłącznie ze swoich przyborów. Przybory rezerwowe przygotowane przez komisję, użyczone zdającemu, przy zwrocie zostaną zdezynfekowane.
16. Zabrania się zdającym wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych.
17. W razie potrzeby skorzystania z toalety zdający obowiązany jest założyć maseczkę lub przyłbicę.
18. Rodzice uczniów, którzy są alergikami zobowiązani są do dnia 15 czerwca 2020 r.
o dostarczenie do szkoły zaświadczenia od lekarza, (że kaszel, katar jest spowodowany alergia a nie chorobą zakaźną).
19. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zobowiązany jest poinformować zdających o osobach, które są alergikami i mogą mieć kaszel i katar pochodzenia alergicznego.
20. Po skończonym egzaminie uczniowie wychodzą z sali pojedynczo z zachowaniem środków bezpieczeństwa i nie gromadzą się. Wrażeniami po egzaminie dzielą się za pomocą mediów społecznościowych lub telefonów.
21. Przed wyjściem ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa, uczniowie odbierają od pani pielęgniarki karty zdrowia potrzebne do złożenie w szkole ponadpodstawowej.


II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA NAUCZYCIELA/
UCZNIA/PRACOWNIKA SZKOŁY

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną, nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
2. Nauczyciel/uczeń, u którego wystąpią niepokojące objawy w trakcie pobytu w szkole, zostanie niezwłocznie odizolowany w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu.
3. Dyrektor/wicedyrektor o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia Powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i rodzica ucznia.
4. Rodzic dziecka jest zobowiązany do ścisłego stosowania się do wydawanych przez Powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym przebywał pracownik/uczeń poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu
a wszelkie powierzchnie dotykowe dezynfekcji.
6. Dyrektor/wicedyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie, co podejrzany o zakażenie na terenie placówki.
7. Osoby mające kontakt z zakażonym są zobowiązane do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl

Załączniki:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w ramach organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie.
2. Karta monitoringu prac porządkowych w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. sal egzaminacyjnych, ciągów egzaminacyjnych, toalet, klamek, kontaktów, stołów i krzeseł, magnetofonów, klawiatury komputerów, powierzchni płaskich i wszelkich przedmiotów,
z którymi miały kontakt osoby uczestniczące w egzaminie ósmoklasisty.

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube