^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II

w Rypinie

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna

         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

         Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

         Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

         Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

         Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

         Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

         Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).

         Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1449).

         Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

          „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

         Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie.

Ponadto wykorzystano:

                        Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania,                                    profilaktyki i   zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców,                            nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021).

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

         ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021,

         wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych),

         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 

I. MISJA I WIZJA SZKOŁY

1) Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli
i rodziców.

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”).

2) Wizja szkoły

Naszą szkołę cechuje profesjonalna kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone klasopracownie, które pomagają przygotować ucznia do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych. Aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje - wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania. Nasi uczniowie będą świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej "małej Ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Zadbamy przede wszystkim o ich rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy tryb życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.

 

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

         kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

         zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

         szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,

         prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne,

         zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

         przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19),

         zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

         jest tolerancyjny,

         korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

         jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,

         posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

         zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego),

         rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych),

         szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

         jest odporny na niepowodzenia,

         integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

         inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).

 

III. UCZESTNICY PROGRAMU

Dyrektor szkoły:

 

-        uczestniczy w procesie diagnozy zagrożeń szkoły oraz w oddziaływaniach wychowawczo- profilaktycznych,

-        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działaniaprozdrowotne,

-        stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, dbając o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczejszkoły,

-        inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencjiuczniów,

-        stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

-        dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organówszkoły,

-        nadzoruje realizację szkolnego programuwychowawczo-profilaktycznego.

 

 

Rodzice:

 

-        współtworzą szkolny programwychowawczo-profilaktyczny,

-        uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczejszkoły,

-        uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przezszkołę,

-        współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi wklasie,

-        znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jegorealizacji.

 

 

Wychowawcy:

 

-        prowadzą w różnych formach szkolenia i konsultacje dla rodziców,

-        dążą w swojej pracy do integracji zespołuklasowego,

-        sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i wspołeczeństwie,

-        poznają warunki życia i nauki swoichwychowanków,

-        ucząpozytywnegomyśleniaistawianianasukcespoprzezrozwijaniepoczuciawłasnej

wartości,

-        realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programuoraz nadzorują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej klasie,

-        diagnozują sytuację wychowawczą w klasie poprzez rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów,

-        opracowują plan pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzebyuczniów),

-        przygotowują sprawozdania z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy (dwa razy wroku),

-        zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjamiszkoły,

-        wykonują zadania jako członkowie zespołów wychowawczych zleconeprzez przewodniczącego zespołu,

-        oceniają zachowania uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami i wewnątrzszkolnym systemem ocenianiauczniów,

-        współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach.

 

Nauczyciele:

 

Wszyscy nauczyciele realizują program wychowawczo-profilaktyczny, a w szczególności:

-        uwzględniają go przy realizacji klasowych planówpracy,

-        reagują na przejawy niedostosowania społecznego uuczniów,

-        wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb,

-        odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,

-        kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu idemokracji,

-        prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach wnauce na swoich zajęciach,

-        wspierają zainteresowania i rozwój osobowyuczniów.

 

Uczniowie:

 

Wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu:

-        otrzymują dość zachęty, aby uczyć sięśmiałości,

-        w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,

-        często słyszą słowa uznania,

-        uczą się stawiać sobiecele,

-        w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie iinnym,

-        otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i dobro, odpowiedzialność, sprawiedliwość.

 

 

Rada pedagogiczna szkoły:

 

-        uczestniczywdiagnozowaniupracywychowawczejszkołyipotrzebwzakresiedziałań profilaktycznych,

-        opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego (w porozumieniu z radą rodziców),

-        opracowuje wspólnie z dyrektorem dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją iprzestępczością,

-        dokonuje ewaluacji szkolnego programuwychowawczo-profilaktycznego.


Psycholog i pedagog szkolny:

 

-        udzielają pomocy uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej orazuczniom, którzy padli ofiarą przestępczości,

-        w sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dlaucznia,

-        współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez uczniów, szczególnie z rodzin zaniedbanychśrodowiskowo,

-        współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, z kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby),z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-        kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionychczynów,

-        udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi – indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśróduczniów,

-        organizują spotkania dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania uczniów

-        prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów(indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych),

-        współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych iprofilaktycznych.

 

 

IV. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 

1) Sfera fizycznego rozwoju ucznia - edukacja zdrowotna

a) działania informacyjne:

         informowanie uczniów oraz rodziców o obowiązujących procedurach postępowania w czasie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa;

         przesłanie   procedur   uczniom i rodzicomonline;

         omówienie zasad zachowania w szkole w reżimie sanitarnym z uczniami na godzinach wychowawczych po powrocie uczniów do szkoły w trakcie nauczania hybrydowego;

         dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego stylużycia;

         dostarczanie informacji (ulotek) na temat skutecznego dbania o własne zdrowie;

         poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

         dbanie o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami oraz walki z epidemiąCOVID-19;

         poszerzanie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń COVID-19;

         systematyczne podejmowanie tematyki ochrony zdrowia w związku z epidemią koronawirusa;

         gazetki ścienne i ulotki;

         poszerzenie wiedzy uczniów na temat suplementów diety i leków;

 

b) działania edukacyjne:

         poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat objawów, rozprzestrzeniania się, zasięgu SARS-COV-2 i zapobiegania, w tym    COVID-19,  stosowanych szczepień, testów;

         szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania ucznia w sytuacji kryzysowej;

         kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludnywygląd;

         nabywanie umiejętności zdrowego stylużycia;

         umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą;

         kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych;

         kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnychemocji;

         kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji;

         nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym - warsztaty edukacyjne;

         rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu, w tym wychowania fizycznego rozpoznanie potrzeb wsferze fizycznej.

 

c) działania wychowawcze:

         kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych;

         reintegracja zespołów klasowych po powrocie uczniów z nauki zdalnej;

         wspomaganie uczniów w zdobyciu wiedzy i umiejętności powalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

         rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych;

         ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

 

d) działania profilaktyczne:

         organizowanie zajęć z aktywnością fizyczną (bieganie, taniec, spacery, itp.);

         organizowanie w grupie szkolnej zabaw integracyjnych z nasileniem ruchu;

         długofalowe wpieranie ucznia w rozwoju i zdrowym stylu życia poprzez: realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, prowadzenie pogadanek na temat zdrowego stylu życia, uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin, kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu;

         organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursy dotyczące zdrowego stylu życia;

         prowadzenie zajęć wychowawczych na temat zdrowia i jego ochrony jako jednej z najważniejszych wartości w życiu;

         spotkania ze specjalistami;

         udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych;

         spotkania z pielęgniarką szkolną i pedagogiem;

         działalność szkolnego koła PCK;

         przeciwdziałanie paleniu papierosów;

         godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach;

         zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla uczniów.

 

2) Sfera społecznego  rozwoju ucznia - kształtowanie postaw społecznych (relacje)

 

a) działania informacyjne:

         prowadzenie rozmów z uczniami, dostarczanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania w grupie w reżimie sanitarnym, ze względu na COVID-19;

         prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców "Bezpieczny Internet - kontrola rodzicielska".

 

b) działania edukacyjne:

         rozmowy - analiza faktów na temat pandemii i szczepień przeciwko COVID-19;

         rozwijanie samorządności uczniów - nauka zasad demokracji;

         pełnienie różnych ról społecznych (klub, drużyna, wspólnota);

         rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów;

         rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów;

         wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

         kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwianie udziału w działaniach z zakresu wolontariatu;

         rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej, pokojowego rozwiązywania problemów, z zachowaniem zasad komunikowania się,

         wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy,

         tworzenie warunków do rozwijania komunikacji i współpracy w grupie (w tym w środowiskach wirtualnych),

         realizacja zajęć mających na celu modelowanie postaw empatii, asertywności,

         organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych,

         rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości poprzez udział w projektach zespołowych lub indywidualnych.

 

c) działania wychowawcze:

         przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego (wolontariat),

         kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, szczególnie w okresie po izolacji wywołanej pandemią, z uczniami mającymi problemy z ponownym wejściem do grupy, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,

 

d) działania profilaktyczne:

 

         prowadzenie rozmów z uczniami, stosowanie technik relaksacyjnych;

         zajęcia i warsztaty specjalistyczne;

         opieka nad samorządem uczniowskim;

         spotkania z policjantem;

         zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym;

         organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko klasowe i szkolne;

         kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

         kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

         przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

         zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju;

         zajęcia warsztatowe z psychologiem.

 

3) Sfera rozwoju psychicznego - wartości, normy, wzory zachowań

 

a) działania informacyjne:

         filmy i materiały edukacyjne;

         gazetki edukacyjne

b) działania edukacyjne:

         realizacja zajęć edukacyjnych - kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji;

         pomoc uczniom przeżywającym kryzys wywołany pandemią koronawirusa, mającym zdiagnozowane problemy w sferze emocjonalnej, społecznej lub fizycznej;

         kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

         realizacja zajęć wychowania do wartości - lekcje z wychowawcą, kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła;

         nauka dobrych manier;

         kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi - z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych, należącymi do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury;

         rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów;

         rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego;

         popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu;

         czym jest dyskryminacja - przeciwdziałanie objawom dyskryminacji;

         stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych i kulturowych dla uczniów pochodzących z innych krajów.

 

c) działania wychowawcze:

         budowanie systemu wartości - integracja działań wychowawczych, profilaktycznych szkoły i rodziców;

         kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

 

d) działania profilaktyczne:

         zajęcia realizowane podczas lekcji języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie;

         zajęcia z pedagogiem szkolnym - kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

         spotkania z autorytetami - dostarczanie wzorców osobowych;

         programy edukacyjne - telewizyjne, spektakle teatralne;

         organizowanie indywidualnych kontaktów z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz ze specjalistami;

         realizacja treningu asertywności;

         organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką, na przykład do teatru, filharmonii, muzeów;

         organizacja wycieczek;

         prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami rozwojowymi;

         przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych, wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

         organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich;

         realizacja projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

         udział w akcji "Szlachetna Paczka";

         gazetka informacyjna "Zasady postępowania wobec niepełnosprawnych".

 

 

 

4) Profilaktyka zachowań ryzykowanych - bezpieczeństwo

a) działania informacyjne:

         organizowanie spotkań dla rodziców - uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu;

         dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach;

         dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich;

         gazetki edukacyjne;

         rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

 

b) działania edukacyjne:

         poznanie praw i obowiązków ucznia - budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję;

         rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu - poznanie podstaw negocjacji i mediacji;

         propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych;

         uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowych kontaktów;

         bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej - przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym;

         rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz dotyczącej ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci;

         nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym przed reklamą).

 

c) działania wychowawcze:

         poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

         kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;

         rozpoznawanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej lub fizycznej po powrocie uczniów do szkoły - stosowanie badań diagnostycznych ukierunkowanych na zaprojektowanie działań wspomagających;

         eliminowanie lęku uczniów, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym na przykład z przygotowaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej.

d) działania profilaktyczne:

         rozwijanie zainteresowań, organizacja czasu wolnego;

         realizacja zajęć na lekcjach wiedzy o społeczeństwie - poznanie instytucji, do których należy się zwrócić w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej;

         organizacja spotkań z policjantem;

         konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym;

         realizacja zajęć edukacji dla bezpieczeństwa - poznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniu;

         realizacja zajęć na spotkaniach z wychowawcą;

         programy, materiały i filmy edukacyjne;

         prowadzenie treningu asertywności.

 

5) Harmonogram - sposób realizacji zadań


Zadania profilaktyczne

Sposób realizacji

Odpowiedzialni
za realizację zadań

Sfera fizycznego rozwoju ucznia - edukacja zdrowotna

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych,
w tym dbałości o zdrowie w przypadku epidemii COVID-19, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

1.    Uaktualnianie regulaminu i procedur dotyczących pracy szkoły
w reżimie sanitarnym i w czasie zawieszenia zajęć, przekazanie informacji  uczniom i rodzicom.

2.    Profilaktyka zakażeńCOVID-19.

3.    Kontrola zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – związanych
z wytycznymi MZ iGIS.

4.    Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w klasie po powrocie do nauki stacjonarnej – uczeń w sytuacjikryzysowej.

5.    Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów
w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej.

6.    Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

7.    Realizacja programu „Trzymaj formę”.

8.    Rozmowy indywidualne.

9.    Projekcja filmów iprezentacji multimedialnych.

10.  Ankietowanie.

11.  Redagowanie gazetek tematycznych.

12.  Ćwiczenia śródlekcyjne wformie zabaw ruchowych.

13.  Zajęcia zlogopedii.

14.  Kontrola prawidłowości natężenia światła w klasach i nakorytarzach.

15.  Pogadanki o wpływie hałasuna zdrowie i psychikę.

16.  Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole np.SKS.

17.  Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych.

18.  Przygotowanie do bezpiecznegoi rozsądnego korzystania 
z narzędzi i urządzeń technicznych oraz do bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach.

Nauczyciele  

 

Wychowawcy

Wychowawcy                              

 

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Opiekun PCK

Nauczyciele
Nauczyciele

 

 

Logopeda

Sanepid

Wychowawcy

Nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciel techniki

Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, zasadami higieny osobistej i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli
i wychowawców na temat objawów, rozprzestrzeniania się, zasięgu koronawirusa i zapobiegania im,  w tymCOVID-19, stosowanych szczepień, testów.

1.    Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się
i prawidłowejhigieny.

2.    Spotkania zdietetykiem.

3.    Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylużycia.

4.    Konkursy plastyczne.

5.    Okresowe kontrole czystości –za zgodą rodziców.

6.    Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

7.    Realizacja programu promującego zdrowy i bezpieczny stylżycia „Trzymaj formę”.

8.    Realizacja działańpromujących zdrowie.

9.    Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności,  owoców, warzyw isoków.

10.  Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugieśniadanie.

11.  Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywai owoce w szkole”.

12.  Rozmowy, pogadanki natemat kulturalnego    spożywania posiłków.

 

Pielęgniarka
Dietetyk

Nauczyciele


Pielęgniarka

 

Opiekun PCK

Profilaktyka zagrożeń.

1.   Profilaktyka zakażeń COVID-19.

2.    Środki i substancjepsychoaktywne – wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

3.    Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, w tym w okresie epidemii koronawirusa, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w związku z pandemiąkoronawirusa.

4.    Gazetki ścienne, np. na temat koronawirusa.

5.    Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, opodejrzeniach.

6.    Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty         społeczne         oraz niebezpieczeństwa wynikającego z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Wychowawcy
Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy

Kształtowanie postaw społecznych – relacje

Zapoznanie     z prawami ucznia podstawowymi i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.

1.  Zapoznanie    uczniów    z   prawami dziecka  i  ucznia  orazobowiązkami wynikającymi z roli ucznia i członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.

2.    Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów isporów.

3.    Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka – uświadamianie uczniom, do kogo należy zwrócić się po pomoc w raziepotrzeby.

4.    Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5.    Egzekwowanie zasad wynikających ze statutuszkoły
i wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Kodeksu ucznia uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.

6.    Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagającychinterwencji.

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Pedagog

Wychowawcy

 

Nauczyciele

Kształtowanieumiejętności komunikacyjnych i przestrzeganie obowiązujących reguł, dbałość o język
i kulturę wypowiadania się oraz o dobry klimat wszkole.

1.    Uczniowie znają i stosująformy dobrego zachowania.

2.    Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

3.    Organizowanie wieczorów poetyckich, konkursu „Mistrz życzliwości, mistrz dobrychmanier”

– indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

4.   Uczenie właściwych zachowań wobec osób agresywnych i obcych   (negocjacja, żart,rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

Nauczyciele

Wychowawcy

Wychowawcy

 

 

Psycholog

 

Profilaktyka zagrożeń.

1.   Uczestnictwo w zajęciach mających nacelu wyeliminowanie niepożądanych zachowań, takich jak:   agresja,   przemocpsychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

2.    Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie
z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przedagresją.

3.    Respektowanie przez uczniów zbioru zasad obowiązujących
w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach zwychowawcą.

4.    Zajęcia warsztatowe „Radość bez złości” dla kl. IV.

5.    Zajęcia warsztatowe „Odczuwaj, ufaj, mów” dla klas VI i VII.

6.    Stała współpraca pracowników szkoły  w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie  na wszystkie niepożądane zachowania.

7.    Organizacja spotkań zpolicjantem – odpowiedzialność prawna nieletnich, cyberprzemoc.

8.    Kształtowanie     pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych; propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobieradzić, gdzie szukać pomocy.

Pedagog

Policjant

Psycholog

Pedagog

Wychowawcy

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
z Płocka

 

Pedagog

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjachnadzwyczajnych.

1.    Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zapoznanie z zasadami bhp na lekcjach, podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej, podczas przerw, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa.

2.    Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.    Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

4.    Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności
w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy nalekcji.

5.    Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

6.    Samodzielne korzystanieze stołówki szkolnej przez uczniów.

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

Kształtowanie umiejętności porządkowania i wykorzystywania

informacji z  różnych źródeł, korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne. Profilaktyka zagrożeń.

1.    Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I–III.

2.    Dzień BezpiecznegoInternetu.

3.    Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.

4.    Indywidualna praca zuczniem wybitnie uzdolnionym.

Wychowawcy

Nauczyciele

Profilaktyka zagrożeń.

1.Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych: omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danychosobowych,

-        spotkania z przedstawicielami policji (analiza konsekwencji zachowań przemocy w sieci, możliwość szukaniapomocy),

-        „Co to jest stalking – jak sobiez nim radzić?”.

2.    Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia – diagnozowanieśrodowiska.

-        Ochrona ofiarprzemocy: rozmowyz uczniem, konsultacje
z rodzicami, procedura „NiebieskiejKarty”,

-        uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach z psychoterapeutą
ds. pomocyrodzinie,

 

Pedagog

Wychowawcy

Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

Kształtowanie poszanowania dla tradycji
i kultury własnego narodu, a            także poszanowania    innych kultur. Kształtowanie            postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od statusu

materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie ich praw,

podejmowanie działań wcelu zapobiegania dyskryminacji.

1.    Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

2.    Uczniowie dokonują analizy postaw,    wartości,norm społecznych,                      przekonań i czynników, które na niewpływają.

3.    Uczniowie mają szacunek dla kultury i dorobkunarodowego:

-        biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym
i państwowym,

-        uczestniczą w wycieczkach i lekcjachmuzealnych,

-        składają hołd pamięcipoległym

-        rozwijają umiejętności właściwego zachowania
się z  uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

4.    Uczniowie rozwijają świadomośćna temat zasad humanitaryzmu.

Wychowawcy

Nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciele

Profilaktyka zagrożeń.

1.   Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków     nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

2.   Przedstawienia, filmyedukacyjne.

Wychowawcy

Pedagog

 

 

 

Organizacja działań dla Rodziców

 

Zadania

Formy realizacji

Informowanierodziców o podejmowanych przez   szkołę  działaniach            wychowawczo- profilaktycznych.

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

 

Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

 

Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanym programie wychowawczo- profilaktycznym za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanierodziców o funkcjonowaniu dziecka wszkole.

Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

 

Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

 

Informacje na temat niskiej frekwencji (pisemnie).

 

Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinansowania wycieczek.

Przekazywanie wiedzy na temat problemów

wychowania i profilaktyki.

Organizacja spotkań i warsztatów dla rodziców ze specjalistami na temat uzależnienia od dopalaczy, Internetu.

 

Organizacja warsztatów np. na temat:„Bezpieczny

Internet”,„Jaksprawowaćkontrolęrodzicielską”,

„Co to są dopalacze?”, konsekwencji prawnych zachowań agresywnych, sprzedaży i posiadania używek.

 

Warsztaty „Zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa wychowania”.

 

Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych, w tym na temat przeciwdziałaniaCOVID-19.

 

Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 

Organizowanie spotkań z rodzicami –  dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

Indywidualne konsultacje z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem.

 

 

 

Organizacja działań dla nauczycieli

 

 

 

Zadania

Formy realizacji

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą, na przykład na temat dostosowania warunków wychowawczych do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków
i substancji.

Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np. z zakresu efektywnych metod uczenia się („Mnemotechnika”, „Negocjacje i mediacje”).

 

Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych i

zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Propagowanie literatury na temat profilaktyki w szkole.

Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

 

Gromadzenie  literatury na temat szkolnej profilaktyki.

 

 

 

1)    Ewaluacjaprogramu

 

 

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

 

 

 

Sposoby i środki ewaluacji:

 

-        obserwacja i analiza zachowańuczniów,

 

-        obserwacja postępów wnauce,

 

-        frekwencja na zajęciachdydaktycznych,

 

-        udział wkonkursach.

 

 

 

Narzędzia ewaluacji:

 

-        ankieta dla uczniów, rodziców i pracownikówszkoły,

 

-        obserwacja zachowaniauczniów, analiza dokumentacji szkolnego pedagoga, psychologa i innychnauczycieli,

 

-        analiza dokumentacjiwychowawców,

 

-        analiza sukcesów i osiągnięćuczniów,

 

-        rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikamiszkoły,

 

-        wytworyuczniów,

 

-        analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowościuczniów.

 

 

 

Działania ewaluacyjne będą polegały na:

 

-        zidentyfikowaniuceluewaluacjiisformułowaniupytańewaluacyjnychukierunkowanychna jego osiągnięcie,

 

-        opracowaniu planu i strategii dokonaniaewaluacji,

 

-        zaplanowaniu sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnieniaspołeczności szkolnej.

 

 

 

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu, oceniający rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji rada pedagogiczna zostanie zapoznana na zebraniu kończącym rok szkolny.

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Rady Rodziców                             Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego                                     Dyrektor Szkoły

 

 

 

 ................................................                                     .........................................................                                       …………………………….      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypin, dnia 22.09.2021r.

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube