^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

 

                                                                                                       Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2019/2020

 

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie

 

 

 

§ 1

 

 

 

1.      Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 

2.      Monitoring został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

3.      Monitoringiem objęty jest budynek szkoły przy ul. Młyńskiej 12 w Rypinie.

 

4.      Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.

 

5.      Wyjątki wskazane w ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku, gdy monitoring staje się niezbędny w tych pomieszczeniach ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochronę mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.

 

6.      Dyrektor szkoły informuje, w sposób przyjęty w danej szkole, uczniów i pracowników szkoły o wprowadzeniu monitoringu w pomieszczeniach wskazanych w ust. 4, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.

 

§ 2

 

1.      Monitoring funkcjonuje całą dobę.

 

2.      Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu.

 

3.      Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki.

 

4.      System monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie składa się z:

 

1)      kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły w kolorze, znajdujących się w następujących miejscach:

 

·         korytarze szkolne na parterze, I i II piętrze w segmentach: A,B,C,D

 

·         szatnia – korytarz główny,

 

·         segment sportowy – korytarz główny;

 

·         wokół budynku szkoły

 

2)      urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym, znajdujących się w gabinecie dyrektora,

 

3)      monitora znajdującego się w gabinecie dyrektora, pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

 

5.      Uczniowie oraz pracownicy szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.

 

6.      Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem nowo przyjętego pracownika do wykonywania obowiązków służbowych informuje go na piśmie o stosowaniu monitoringu.

 

7.      Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

 

8.      Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie od dnia nagrania.

 

§ 3

 

1.      Obraz z monitoringu może być analizowany i obserwowany przez dyrektora oraz upoważnionych przez dyrektora pracowników szkoły.

 

2.      Obraz a monitoringu może być udostępniony podmiotom zewnętrznym, jak Policja, Sądy czy Prokuratura, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.    

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube