^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

WZO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. JANA PAWŁA II

W RYPINIE

             

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYPINIE

 

Wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej z dnia 11 października 2021 roku.

 

§1

Podstawa prawna

 

1.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

 

2.   Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1651 ze zm.).

 

3.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 24 luty 2017 roku, poz. 356 ze zm.).

 

4.   Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)

 

5.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i (Dz. U. z 11 stycznia 2017r. poz. 59 ze zm.).

 

§2

 

Wstęp

 

1.          Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanieucznia.

 

2.          Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających wymagania tejpodstawy.

 

3.          Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia uzgodnionych norm społecznych i zasad postępowania ustalonych wszkole.

 

 

§ 3

Cele oceniania wewnątrzszkolnego

 

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tymzakresie.

2.  Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojegorozwoju.

3.  Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce izachowaniu.

4.          Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniachucznia.

5.        Umożliwienie nauczycielom doskonalenia procesówedukacyjnych.

 

§ 4

Zakres oceniania wewnątrzszkolnego

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.                      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęćedukacyjnych.

2.                      Ustalanie kryteriów ocenianiazachowania.

3.                      Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Rypinie.

4.                      Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II wRypinie.

5.                      Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania.

6.                      Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ipoprawkowych.

7.                      Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

§ 5

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

1.             Zasada częstotliwości i systematyczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i systematycznie, ocena końcowa nie jest średnią ocencząstkowych.

2.             Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegająceocenie.

3.             Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdegoprzedmiotu.

4.             Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkichocen.

5.             Zasada otwartości – ocenianie wewnątrzszkolne podlega weryfikacji i modyfikacji na podstawie wyników okresowejewaluacji.

 

§ 6

Dostosowanie wymagań

 

1.                      Każdy nauczyciel obowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)       posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym,

2)       posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)       posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)       nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli ispecjalistów,

5)       posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia   określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tejopinii.

2.                  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3.                  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie. Następuje to na podstawie orzeczenia
opotrzebie kształcenia specjalnego, o indywidualnym nauczaniu lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradnispecjalistycznej.

4.                  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tychzajęć.

5.                  Ponadto w przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać również pod uwagę systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia wdziałaniach.

6.                  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.

7.                  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tejopinii.

8.                      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo„zwolniona”.

9.                      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

10.               W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tegoorzeczenia.

11.               W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo„zwolniona”.

 

§ 7

Skala ocen

 

1.   Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej sięuczyć.

2.   W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi, z wyłączeniem oceny z religii, edukacji informatycznej  oraz języka obcego wyrażonej stopniem szkolnym wg skali podanej w ust.5.

3.   Ocenaopisowa:

1)                zawiera informacje na temat poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacjiwczesnoszkolnej,

2)                uwzględnia postęp na miarę możliwościdziecka,

3)                wskazuje wkład pracy, wysiłek i zaangażowanieucznia,

4)                wskazuje na potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniemuzdolnień,

5)                dotyczy każdej sfery osobowościdziecka,

6)                angażuje dosamooceny.

4.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującejskali,

1)                stopień celujący –6,

2)                stopień bardzo dobry –5,

3)                stopień dobry –4,

4)                stopień dostateczny –3,

5)                stopień dopuszczający  –2,

6)                stopień niedostateczny –1.

5.   Oceny śródroczne i roczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanejskali.

6.   Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa punkcie 4. podpunkt1–5.

7.   Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w punkcie 4. podpunkt6.

8.   Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenamiopisowymi.

9.   Na wszystkich etapach edukacyjnych oceny bieżące i klasyfikacyjne ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów mogą być ponadto ocenami opisowymi.

10.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującejskali:

1)                wzorowe –wz

2)                bardzo dobre – bdb

3)                dobre – db

4)                poprawne – popr

5)                nieodpowiednie – ndp

6)                naganne – ng

 

§ 8

Ocenianie bieżące uczniów

 

1.              Każdy nauczyciel jest zobowiązany do bieżącej i systematycznej oceny efektów pracy uczniów.

2.                      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)o:

1)               wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programunauczania,

2)               sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnychuczniów,

3)               warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęćedukacyjnych.

3.                      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania,

4.                      Nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym termin przekazania informacji wymienionych w punktach: 1., 2. i 3.

5.                      Sposoby oceniania, kryteria i szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen szkolnych na zajęciach edukacyjnych, określają Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) będące załącznikami do Wewnątrzszkolnych ZasadOce-niania.

6.                      Uczeń powinien zostać oceniony z każdej aktywności charakterystycznej dla danego przedmiotu.

7.                      Częstotliwość oceniania wynika z ilości godzin określonych w ramowym planie nauczania i przedstawia sięnastępująco:

1)        1 godzina zajęć tygodniowo - co najmniej 3 razy wsemestrze,

2)        2 godziny zajęć tygodniowo - co najmniej 4 razy wsemestrze,

3)        3 godziny zajęć tygodniowo - co najmniej 6 razy wsemestrze,

4)        4-5 godzin zajęć tygodniowo - co najmniej 8 razy wsemestrze.

8.                      Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy wsemestrze.

9.                      Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionejnieobecności.

10.               Ocenę pozytywną w takiej sytuacji nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenieucznia.

11.               Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenieucznia.

12.               Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalonąocenę.Motywacjaocenypowinnazawierać:mocnestronypracyucznia, elementy wymagające poprawy, określenie sposobów poprawy popełnionych błędów oraz wskazówki na przyszłość dotyczące rozwoju ucznia.

13.               Ocenianie uczniów dokumentowane jest w dziennikach zajęć, arkuszach ocen i w innej dokumentacjiszkolnej.

14.               Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

15.               Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) jak również osobom
i instytucjom do tego uprawnionym wg zasad określonych wPZO.

§ 9

Zasady przeprowadzania kontrolnych prac pisemnych sprawdzających

 

1.   Stosuje się 3 rodzaje pisemnych prac sprawdzających: kartkówki, sprawdziany i prace klasowe.

2.   Kartkówki nie wymagają określenia terminu i sprawdzają wiadomości z ostatniego tematu.

3.   Sprawdziany obejmują treści z 3 ostatnich tematów, a zapowiedź terminu uzależniona jest od PZO danego przedmiotu (zapis w  e - dzienniku).

4.   Prace klasowe obejmują większy zakres materiału (np. rozdział) i zapowiedziane są
z tygodniowym wyprzedzeniem (zapis w  e- dzienniku).

5.   W ciągu tygodnia uczniowie mogą pisać maksymalnie 2 sprawdziany i 2 prace klasowe.

6.   Wyniki prac klasowych i sprawdzianów powinny być podane uczniom najpóźniej
w ciągu dwóch tygodni od daty ichnapisania.

7.   Prace klasowe i sprawdziany udostępniane są do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela. (PZO)

8.   Przeprowadzenie prac klasowych podlega następującymprocedurom:

1)       uczeń może przystąpić do poprawy danej pracy klasowej w terminie uzgodnionym
z nauczycielem, lecz nie później niż w ciągu 2 tygodni od wystawienia poprzedniej oceny,

2)       uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek przystąpić do zaliczenia pracy
w najbliższym terminie, na zasadach ustalonych przez nauczyciela, lecz nie później niż w ciągi 2 tygodni od daty jejprzeprowadzenia,

3)       progi procentowe ocen przyocenianiu prac kontrolnych przedstawiają się następująco:

·        100%orazwykonaniedodatkowychpoleceńlubzadaństopieńcelujący,

·        86% - 100%           - stopień bardzodobry,

·        71% - 85%            - stopieńdobry,

·        51% - 70%            - stopieńdostateczny,

·        41% - 50%           -  stopieńdopuszczający,

·         0% - 40%             - stopień niedostateczny.

4)       progi procentowe ocen przyocenianiu prac kontrolnych  dla uczniów z dostosowaniem

wymagań przedstawiają się następująco:

·         81% - 100% -   stopień bardzodobry,

·        66% - 80% -     stopieńdobry,

·        46% - 65% -     stopieńdostateczny,

·        31% - 45% -     stopieńdopuszczający,

·         0% - 30% -       stopień niedostateczny.

9.  Prace klasowe i sprawdziany ucznia przechowywane są do końca roku szkolnego,
z wyjątkiem przypadku, gdy toczy się postępowanie odwołania od trybu ustalenia oceny.

 

§ 10

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania kształtującego

 

1.                     W szkole wprowadza się elementy ocenianiakształtującego.

2.                     Celelekcji:

1)                            nauczyciel określa cele każdej lekcji / zajęćedukacyjnych,

2)                            formułuje je w języku zrozumiałym dlaucznia,

3)                na początku lekcji /zajęć edukacyjnych zapoznaje uczniów z celami oraz sprawdza stopień ichzrozumienia,

4)                pod koniec lekcji/ zajęć edukacyjnych nauczyciel sprawdza stopień osiągnięcia założonych celów.

5)                            uczeń ma prawo do zadawania pytań odnośniecelów.

3.                     Kryteria osiągania założonychcelów:

1)                nauczyciel do każdej lekcji /zajęćedukacyjnych formułuje kryteria osiągania celów,

2)                ponadto nauczyciele obowiązkowo formułują kryteria osiągania celów do wszystkich prac kontrolnych i do wybranych pracdomowych,

3)            kryteria osiągania celów powinny być: zrozumiałe dla ucznia, konkretne, niezbyt liczne (3 – 5) mierzalne, powiązane z celami.

4.                     Kryteria osiągania celów dotyczą treści każdej lekcji, każdej pracy klasowej i przynajmniej dwóch prac domowych wsemestrze.

5.                     Kryteria osiągania celów winnyuwzględniać:

1)                     wymagania z podstawyprogramowej,

2)                     możliwościucznia.

6.                     Kryteria osiągania celów do prac kontrolnych winny uwzględniać wymagania określone
wPZO.

7.                  Informacjazwrotna:

1)                     informacja zwrotna może mieć formę pisemną lub ustną,

2)            informację zwrotną przekazuje nauczyciel uczniowi, uczeń nauczycielowi, uczeń uczniowi lub nauczyciel rodzicom,

3)            informacja zwrotna powinna dotyczyć tylko i wyłącznie wcześniej podanych kryteriów osiąganiacelów,

4)                informacja zwrotna powinna zawierać 4 elementy: wyszczególnienie i docenianie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, wskazówki, jak uczeń powinien pracować dalej, aby sięrozwijać.

8.                     Ocena kształtująca asumująca:

1)           w jednej pracy nie można stosować jednocześnie oceny kształtującej isumującej,

2)           ocenę kształtującą stosuje się przy wprowadzaniu nowego materiału, przy sprawdzaniu wybranych prac domowych i na lekcjachpowtórzeniowych,

3)           ocena kształtująca nie ma wpływu na ocenę sumującą semestralną, końcoworoczną
ikońcową.

9.                     Samoocena i ocena koleżeńska może pełnić funkcjęmotywującą.

10.                Współpraca zrodzicami:

1)                     rodzice znają i akceptują zasady ocenianiakształtującego,

2)                     współpracują znauczycielami,

3)                     wspierają swoje dziecko w rozwoju, korzystając z przekazanych przez nauczyciela kryteriów oraz informacji zwrotnych,

4)                     interesują się postępami swoichdzieci.

5)                     systematycznie (w miarę potrzeb) kontaktują się znauczycielem.

 

§ 11

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

1.   Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego śródroczną
i roczną wg harmonogramu na dany rok szkolny.

2.   Klasyfikacja śródroczna lub roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania.

3.   Klasyfikacja śródroczna lub roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć  edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania.

4.   Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniemuzdolnień.

5.   Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradnispecjalistycznej.

7.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia wszczególności:

1)     wywiązywanie się z obowiązkówucznia,

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)     dbałość o honor i tradycjeszkoły,

4)     dbałość o piękno mowyojczystej,

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innychosób,

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i pozanią,

7)     okazywanie szacunku innymosobom.

8.   Na miesiąc przed końcem posiedzenia rady klasyfikacyjnej rocznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnejzachowania; zapis w e- dzienniku.

9.   Zaleca się, aby informację o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel lub wychowawca klasy przekazał rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia osobiście, potwierdzając ten fakt podpisem rodzica. W sytuacji niestawienia się rodziców
w szkole wychowawca informuje ich w inny sposób, odnotowując sposób i datę przekazania informacji w prowadzonej przez siebie dokumentacji.

10.  Przewidywane śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania mogą zostać podwyższone na warunkach i w trybie uzgodnionym odpowiednio
z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub wychowawcąklasy.

11.  W sytuacji, gdy ocena z przedmiotu lub zachowania musi zostać obniżona w stosunku do przewidywanej, nauczyciel lub wychowawca zmieniający ocenę niezwłocznie powiadamia o tym ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), przedstawiając dodatkoweuzasadnienie.

12.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęciaedukacyjne.

13.  Wychowawca klasy przy ustalaniu oceny zachowania powinien zapoznać się
z samooceną ucznia. Zasięga także opinii nauczycieli oraz uczniów danejklasy.

14.  W przypadku nieuzyskania opinii uczniów danej klasy lub samooceny ucznia wychowawca ustala ocenę zachowania na podstawie posiadanejdokumentacji.

15.  Ostateczną ocenę ustala wychowawcaklasy.

16.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenieszkoły.

17.  W przypadku zajęć, których zakończenie przypada w innym terminie niż klasyfikacja roczna, ocena uzyskana z ostatniej klasyfikacji śródrocznej jest jednoznaczna z roczną ocenąklasyfikacyjną.

18.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnieniabraków.

19.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływuna:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęćedukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 20.

20.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej drugi raz z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjnązachowania.

21.  Śródroczne i roczne oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych i nieodpowiednie oraz naganne oceny zachowania wymagają pisemnego uzasadnienia, które sporządza nauczyciel wystawiającyocenę.

22.  Uczeń może otrzymać ocenę celującą z zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto jego wiedza i umiejętności z danego przedmiotu wykraczają poza realizowanyprogram.

23.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenęklasyfikacyjną.

24.  Uczeń, który powyższe tytuły uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenęklasyfikacyjną.

 

§ 12

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 

1.          Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1651). oraz Statutu Szkoły.

2.          Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w StatucieSzkoły.

3.          Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niejwyższa.

4.          Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

5.          Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana sąnastępujące:

a.       frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),

b.      usprawiedliwienie wszystkich nieobecności nazajęciach,

c.       przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów
i prac pisemnych,

d.      uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocenpozytywnych.

6.          Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenachrocznych.

7.          W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punkcie 5.1) i 5.2), wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowiprzedmiotu.

8.          Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawyoceny.

9.          W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych wpunkcie 5, prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jejodrzucenia.

10.      Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego.

11.      Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcyklasy.

12.      Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenęwyższą.

13.      Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramachpoprawy.

 

§13

Klasyfikacja i egzamin klasyfikacyjny

 

1.                      Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planienauczania.

2.                      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminklasyfikacyjny.

3.                      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminklasyfikacyjny.

4.                      Egzamin klasyfikacyjny może zdawać równieżuczeń:

1)       realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub toknauki,

2)       spełniający obowiązek szkolny pozaszkołą.

5.                      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6.                      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.                      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymiopiekunami).

8.                      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której składwchodzą:

1)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczącykomisji;

2)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęciaedukacyjne.

9.                      Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednegodnia.

10.               W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ( prawni opiekunowie )ucznia.

11.               Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający wszczególności:

1)       nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzonyegzamin,

2)       imiona i nazwiska osób wchodzących w składkomisji,

3)       termin egzaminu klasyfikacyjnego,

4)       imię i nazwiskoucznia,

5)       zadaniaegzaminacyjne,

6)       ustaloną ocenęklasyfikacyjną.

12.               Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocenucznia.

13.               Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektoraszkoły.

14.               W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”albo „nieklasyfikowana”.

15.               Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

§14

Egzamin poprawkowy

 

1.                      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tychzajęć.

2.                      Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej iustnej.

3.                      Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.                      Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu feriiletnich.

5.                      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęćdydaktyczno-wychowawczych.

6.                      W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednegoprzedmiotu.

7.                      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której składwchodzą:

1)                dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczącykomisji,

2)                nauczyciel prowadzący dane zajęciaedukacyjne,

3)                nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęciaedukacyjne.

8.                      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 ust. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejszkoły.

9.                      Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający wszczególności:

1)                nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzonyegzamin,

2)                imiona i nazwiska osób wchodzących w składkomisji,

3)                termin egzaminupoprawkowego,

4)                imię i nazwiskoucznia,

5)                zadaniaegzaminacyjne,

6)                ustaloną ocenęklasyfikacyjną.

10.               Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocenucznia.

11.               Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końcawrześnia.

12.               Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.13.

13.               Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść w ciągu pięciu dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uważają, że ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W tym przypadku stosuje się ten sam tryb, co w przypadku odwołania się od trybu ustalenia oceny z zajęćedukacyjnych.

14.               Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą zastrzeżeń, ocena ustalona przez komisję jestostateczna.

 

§ 15

Ocena zachowania

 

1.                         Kryteria oceny zachowania ustala Zespół do spraw Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnych ZasadOceniania.

2.                         W klasach I-III szkoły podstawowej oraz w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe ocena zachowania jest ocenąopisową.

3.                         Ocena zachowania ucznia w klasach I – III ma charakter opisowy. Wyraża ona opinięo:

1)       wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

2)       kulturze osobistej dziecka, postawie wobec kolegów oraz innychosób,

3)       udziale ucznia w życiu klasy, szkoły,środowiska.

4.                         W ramach powyższych obszarów wychowawca dokonuje pisemnej charakterystyki poszczególnych dzieci, zwracając uwagęna:

1)             systematyczne przygotowanie dozajęć,

2)             aktywny udział wzajęciach,

3)             uczestnictwo w obowiązkowych i dodatkowych zajęciachedukacyjnych,

4)             dbałość o estetykę książek, zeszytów oraz przyborówszkolnych,

5)             noszenie zmianyobuwia,

6)             punktualność,

7)             wagary,

8)             kulturę komunikowania się oraz stosunek do rówieśników idorosłych,

9)             dbałość o  higienę  osobistą, estetykę swojego wyglądu, zdrowie ibezpieczeństwo,

10)          opanowanie własnych, negatywnychemocji,

11)          udzielanie pomocyinnym,

12)          zachowanie podczas lekcji, przerw i innychzajęć,

13)          przejawianie inicjatywy i zaangażowania wdziałaniu,

14)          poszanowanie dobra szkolnego i pracyinnych

15)          udział w konkursach i zawodachsportowych.

5.                         Począwszy od klasy IV ustala się ocenę semestralną i roczną według następującejskali:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, jest pod każdym względem wzorem do naśladowania oraz spełnia przynajmniej trzy
z następujących warunków:

1)       systematycznie pomaga słabszym kolegom wnauce,

2)       chętnie i dobrowolnie podejmuje się dodatkowychobowiązków,

3)       działa na rzecz organizacji społecznych i szkolnych np. PCK, SamorządUczniowski, Wolontariat,

4)       jest inicjatorem działań na terenieszkoły,

5)       bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu   międzyszkolnym,

6)       bierze udział w pracach na rzeczszkoły,

7)       dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych, kołachprzedmiotowych,

8)       przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji iwulgarności,

9)       w terminie wywiązuje się z powierzonych mu zadań (np. usprawiedliwia nieobecności w szkole, wykonuje gazetki tematyczne, prace konkursoweitp.).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)            jest pilny, sumienny i systematyczny w wykonywaniu swoichobowiązków,

2)            jego postawa i kultura osobista nie budzą zastrzeżeń nauczycieli i są zgodne
z regulaminemszkoły,

3)            bierze udział w pracach na rzecz klasy iszkoły,

4)            okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i osobomstarszym,

5)            szanuje mienie szkoły iotoczenia,

6)            w sposób odpowiedzialny podchodzi do przyjętych na siebie obowiązków, np. wywiązuje się z obowiązku dyżurnego, przewodniczącego klasy, szkoły, skarbnika itp.,

7)            prezentuje przyjętą za normę kulturę słowa i kulturęosobistą,

8)            dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innychosób,

9)            dba o strój i wygląd stosowny do zajęć w szkole, np. o strój galowy i symbol szkoły na uroczystościachszkolnych,

10)           dba o systematyczne usprawiedliwiane godzinnieobecnych,

11)           sporadycznie spóźnia się na lekcje (do 2spóźnień),

12)           jest koleżeński, opiekuńczy,uczynny.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)     dobrze wykonuje swoje obowiązkiszkolne,

2)     jego postawa i kultura nie budzą większych zastrzeżeńnauczycieli,

3)     czasami bierze udział w pracach na rzeczklasy,

4)     szanuje mienie szkoły iotoczenia,

5)     dobrze wywiązuje się z podjętych przez siebie zadańdodatkowych,

6)     dba o swoje zdrowie ihigienę,

7)     przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o systematyczne usprawiedliwianie godzin nieobecnych,

8)     jest koleżeński iuczynny.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który z małymi uchybieniami przestrzega obowiązków ucznia, a stosowane wobec niego środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek. Uczeń:

1)                pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,

2)                dba o swoje zdrowie i higienęosobistą,

3)                spełnia obowiązekszkolny,

4)                czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 5godzin),

5)                stara się nie spóźniać na lekcje (do 3spóźnień),

6)                nie włącza się do pracyspołecznej,

7)                biernie uczestniczy w życiu klasy iszkoły,

8)                nie naraża swoim zachowaniem życia własnego i innych,

9)                nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenianauczyciela.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

ü  przeszkadza w prowadzeniulekcji,

ü  często używa wulgarnychsłów,

ü  stosuje używki, np. pali papierosy lub pije alkohol, lub zażywanarkotyki,

ü  stara się stosować zwroty grzecznościowe w kontaktach z ludźmi, lecz czasem zdarza mu się aroganckiezachowanie,

ü  często spóźnia się na lekcje, opuszcza lekcje i nie usprawiedliwia godzin nieobecnych,

ü  swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwuinnych,

ü  nie przestrzega zarządzeń porządkowychszkoły,

ü  nie reaguje na uwaginauczycieli,

ü  nie dba o mienieszkoły,

ü  wywiera negatywny wpływ narówieśników,

ü  stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia obowiązkom ucznia, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie skutkują. Uczeń:

1)                wchodzi w konflikt z prawem,

2)                wykazuje absolutnie lekceważący stosunek do obowiązkówszkolnych,

3)                dewastuje mienie szkoły, własne iinnych,

4)                bardzo często używa wulgarnychsłów,

5)                dopuszcza się kradzieży, wyłudzapieniądze,

6)                znęca się nad młodszymi i słabszymi,

7)                jest agresywny, arogancki i złośliwy w stosunku doinnych,

8)                ucieka z lekcji, wagaruje, spóźnia się na lekcje (powyżej 20 spóźnień), nie usprawiedliwia godzin nieobecnych w szkole,

9)                nie przejawia chęcipoprawy,

10)           przejawia zachowania zagrażające zdrowiu iżyciu.

6.                         Uczeń ma prawo do samooceny zgodnie z kryteriami zachowania, a ocena, którą podaje wychowawcy, powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej
i rocznej zachowania.

7.                         Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocenzachowania.

8.                         Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu nauczycieli uczącego danyoddział.

9.                         Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radąklasyfikacyjną.

10.                    Proponowana ocena zachowania może zostać zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, na przykład: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie ocenyzachowania.

11.                    Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się ocenyzachowania.

12.                    Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

13.                    Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14.                    W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczącykomisji,

2)       wychowawcaklasy,

3)       wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danejklasie,

4)       pedagogszkolny,

5)       przedstawiciel SamorząduUczniowskiego,

6)       przedstawiciel RadyRodziców.

15.                    Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jestostateczna.

16.                    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocenucznia.

17.                    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjnązachowania.

 

§ 16 

Promowanie i ukończenie szkoły

 

1.          Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2.          Wwyjątkowychprzypadkachradapedagogicznamożepostanowićopowtarzaniuklasy
I – III szkoły podstawowej przez ucznia na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięg-nięciu opinii rodziców ucznia ( prawnych opiekunów).

3.          Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

4.          Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 3., nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarzaklasę.

5.          Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

6.          Promocja z oceną niedostateczną nie obejmuje uczniów klasy programowonajwyższej.

7.          Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej zwyróżnieniem.

8.          Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli przystąpił do egzaminu przewidzianego na zakończenie klasyósmej.

9.          Absolwenci klas ósmych, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem otrzymują ponadto: list pochwalny do rodziców oraz nagrodęksiążkową.

10.      Nagrodę książkową otrzymują uczniowie klas IV – VII, którzy uzyskali średnią ocen 5.0 oraz uczniowie reprezentujący szkołę w konkursach, zawodach sportowych, począwszy od szczeblapowiatowego.

11.      Złotą tarczę otrzymuje absolwent, który uzyskał: średnią ocen 5,0, wzorową ocenę
z zachowania, świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV -VII.

12.      Absolwent szkoły, który w klasach IV - VIII uzyskał najwyższą średnią ocen, otrzymuje tytuł MistrzaNauki.

13.      Uczeń i uczennica, którzy w danym roku szkolnym uzyskali sukcesy sportowe na najwyższym stopniu otrzymuje tytuł MistrzaSportu.

§ 17

Sposób i częstotliwość przekazywania informacji dotyczącej oceniania i sposoby jej udostępniania uczniom i rodzicom

 

1.          Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jejwystawienia.

2.          Rodzice sąinformowani:

1)                podczas zebrań, które odbywają się przynajmniej co dwamiesiące,

2)                podczas konsultacjiindywidualnych,

3)                poprzez e-dziennik,

4)                w formie informacji przekazanejtelefonicznie.

3.          Wyniki statystyczne nauczania i wychowania otrzymane w wyniku klasyfikacji śródrocznej są podawane na wywiadówce i podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

4.          O ocenie niedostatecznej śródrocznej, rocznej informujemy ucznia ustnie, a jego rodziców na piśmie miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej.

5.          O pozostałych przewidywanych ocenach rocznych informujemy ucznia i jego rodziców na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej rocznej w e-dzienniku

6.          Rodzic zobowiązany jest potwierdzić znajomość przewidywanych ocen niedostatecznych własnoręcznympodpisem.

7.          Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu nauczania są poufne dla osób postronnych.

8.          Wychowawcy klas corocznie na zebraniach i godzinach wychowawczych przypominają Wewnątrzszkolne ZasadyOceniania.

9.          Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dostępne w biblioteceszkolnej i na stronie internetowej szkoły.

10.      Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z rodzicami, wywiadówkach, nie kontaktują się z wychowawcą klasy, nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne
i nie odczytują wiadomości w e-dzienniku kwestionując ocenę, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka wnauce.

 

§ 18

 

Egzamin po szkole podstawowej

 

1.        W ostatnim roku nauki  uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

2.        Termin, tryb egzaminu  oraz zakres przedmiotów określają odrębne przepisy.

 

§ 19

Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

 

1.          W procesie ewaluacji WZO udział biorą:

1)       uczniowie w formie badania ankietowego, prowadzonej przez SamorządUczniowski „skrzynki pytań", podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych,na zebraniach SamorząduUczniowskiego,

2)       rodzice w formiebadaniaankietowego, dyskusjiw czasie zebrań ogólnych
i konsultacjiindywidualnych,

3)       nauczyciele w formie badania ankietowego, dyskusji podczas posiedzeń rady pedagogicznej oraz analiz osiągnięć edukacyjnychuczniów

2.          Po każdym skończonym roku szkolnym WZO w razie potrzeb poddawane sąmodyfikacji.

3.          Wszelkich zmian w WZO dokonuje Rada Pedagogiczna w formieuchwały.

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube