^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYPINIE

& 1.Postanowienia ogólne

       Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

& 2.Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki
    własnej, rekreacji  i rozwijania własnych zainteresowań.

2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.

4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.

5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

6. Organizują  właściwy i kulturalny wypoczynek.

7. Współpracują i współdziałają z dyrektorem szkoły, radą nauczycielami, rodzicami
    oraz środowiskiem lokalnym.

8. Sprawują opiekę nad dożywianiem.

Do zadań świetlicy należy:

Ø  organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

Ø  organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny

Ø  odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

Ø  stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego,

Ø  upowszechnianie  nawyków kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

Ø  rozwijanie samodzielności i samorządności,

Ø  współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,

Ø  organizowanie opieki podczas wydawania obiadów stołówce szkolnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania  wyżej wymienionych zadań.

& 3. Założenia organizacyjne

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach 7:00  - 16:00. Kwalifikacja
do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń , które wypełniają rodzice . Warunkiem klasyfikującym dziecko do świetlicy szkolnej jest zatrudnienie obojga rodziców.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

- imiona i nazwiska uczestnika;

- datę urodzenia;

- adres zamieszkania;

- miejsce pracy rodziców;

- kontaktu z rodzicami (telefony osobiste lub do zakładu pracy).

2. Liczba dzieci przyjmowanych do świetlicy szkolnej jest ograniczona.

3. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I - III, w uzasadnionych przypadkach dzieci z klas IV - VI:

Ø  w przypadku zmiany planu lekcji lub nieobecności nauczyciela,

Ø  w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia,

Ø  podczas złych warunków pogodowych ( np. opady atmosferyczne, mróz ponad -10 ̊ C)

Ø  zamieszkanie poza miastem.

4. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 osób.

6. Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicy szkolnej w miarę możliwości
po skończonych zajęciach wychowawczych w czasie przerw. W uzasadnionych przypadkach również w czasie zajęć wychowawczych.

7. Wszystkie jednorazowe upoważnienia od rodziców przyjmowane są tylko w formie pisemnej.

& 4. Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się  uczniów rodziców pracujących, mieszkających w znacznej odległości od szkoły.

2. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:

Ø  udziału w zajęciach,

Ø  korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,

Ø  wpływu na planowanie pracy świetlicy,

Ø  podmiotowego i życzliwego traktowania,

Ø  korzystania z organizowanych form dożywiania.

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

Ø  nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia  wychowawcy ( osoby , które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemna zgodę rodziców),

Ø  dbania o porządek i wystrój świetlicy,

Ø  poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

Ø  kulturalnego zachowywania się w trakcie zajęć świetlicowych, wycieczek, spacerów, oraz w czasie zabaw na boisku szkolnym oraz pobytu w stołówce,

Ø  respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

Ø  przestrzegania regulaminu świetlicy,

Ø  ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

& 5. Nagrody i wyróżnienia

1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.

2. pochwała przekazana rodzicom/ opiekunom, nauczyciela- wychowawcy.

3. Drobne upominki, nagrody w formie czerwonych kropek, buziek.

& 6. Kary

1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich  uczniów.

2. Poinformowanie rodziców  o złym zachowaniu  w kontakcie bezpośrednim, pisemnie
lub telefonicznie.

& 7.Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy).

2. Korespondencja z rodzicami.

3. Rozmowy telefoniczne.

& 8. Dokumentacja świetlicy szkolnej

1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

2. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczy na pierwszy i drugi semestr z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć.

3. Harmonogram pracy świetlicy .

4. Dziennik zajęć.

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

UWAGA

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W DYSKOTECE SZKOLNEJ

-DO POBRANIA

 

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube